CO2-kvoter og gratiskvoter

Foto: stock.exchange_Tyra Koppenol
EU-kommissionen har fastsat de nye regler for tildeling af gratiskvoter for CO2 til kvoteomfattede virksomheder efter 2012. COWI kan hjælpe virksomhederne med at indberette de nødvendige data, der ligger til grund for tildelingen af gratiskvoter.

Den fælles europæiske CO2-kvoteordning omfatter en række produktionsenheder inden for sektorerne el, varme, industri og offshore. Ordningen omfatter alle 27 medlemslande i EU og trådte i kraft den 1. januar 2005.

De omfattede virksomheder får tildelt en vis mængde CO2-kvoter, hvilket betyder, at de gratis kan udlede CO2, så længe de holder sig inden for kvoterne. Hvis de udleder mere end den tildelte kvotemængde, skal de betale. Et ton CO2 svarer til én kvote, og prisen reguleres af markedet.

Tildeling af gratiskvoter på baggrund af data

Omkring 380 danske produktionsenheder er omfattet af kvoteordningen, og for at få del i gratiskvoterne skal de berørte virksomheder indsende verificerede data for deres produktion til Energistyrelsen senest den 1. juli 2011. Hvilke tal, der skal indberettes, vil afhænge af virksomheden. Nogle virksomheder vil skulle indberette produktionstal, mens andre skal indberette forbrug af brændsler eller varmeproduktionstal.

Flere metoder til beregning af CO2-kvoter

Kvotetildelingen for perioden efter 2012 kan ske efter flere metoder afhængigt af virksomhedens art og produktion. En virksomhed vil i nogle tilfælde skulle bruge flere af metoderne for at opgøre, hvor mange CO2-kvoter de er berettigede til.

Kortlægning af produktion

COWI kan på baggrund af sin tekniske viden om industrielle processer, varmeforsyningsanlæg og varmegenvinding hjælpe med at udføre kortlægningen af virksomhedernes produktion og assistere med at indberette de nødvendige data, der ligger til grund for tildelingen af gratiskvoter.

Desuden kan vi trække på den erfaring, vi har med det eksisterende kvotesystem, hvor vi har været med til at udarbejde overvågningsplaner samt hjulpet virksomheder med at udarbejde den årlige CO2-rapportering.

Om kvoteordningen

En CO2-kvote svarer til retten til at udlede 1 ton CO2.

Omfattede produktionsenheder skal have tilladelse til at udlede CO2, og de skal hvert år indberette deres CO2-udledning til Energistyrelsen.

Udleder en produktionsenhed mere CO2, end de kvoter enheden har fået tildelt, skal virksomheden købe kvoter eller kreditter på markedet til at dække den konkrete udledning af CO2. Ved at spare på energien og optimere produktionen kan virksomheden spare omkostninger til kvoter og evt. sælge overskydende kvoter. Ordningen giver derfor et incitament til energieffektivisering, produktionsoptimering og brug af vedvarende energi.

Ordningen skal bidrage til, at EU når sit klimamål i 2020, hvilket indebærer et kvoteloft, som er 21 procent under 2005-emissionen.

Kilde: "Kort & Godt om CO2-kvoter"

SIDST OPDATERET: 21.12.2017