Ny b�redygtighedsmodel til byggeprojekter i Aarhus

B�redygtigt byggeri er en kompleks st�rrelse. En ny model udviklet af COWI skal hj�lpe Aarhus kommune med at bevare overblikket i kommende byggerier og anl�gsprojekter.

I midten af Aarhus skal et nyt b�rne- og ungemilj� med fremtidens skole som kerne bygges. Projektet hedder Frederiksbjergbyggeriet, og skal g� forrest i p�dagogisk og teknologisk udvikling. De fysiske rammer for skole, b�rnehave og fritidsklub skal rumme og matche den store foranderlighed, der kendetegner nutid og fremtid. Samtidig er det kommunens ambition, at byggeriet opn�r en h�j grad af b�redygtighed.

For at hj�lpe ambitionen p� vej bliver en ny b�redygtighedsmodel taget i brug. Modellen er specifikt m�lrettet byggeprojekter og skr�ddersyet til Aarhus Kommunes behov. 

Det webbaserede v�rkt�j skal hj�lpe arkitekter, ingeni�rer, entrepren�rer og bygherre til at kommunikere bedre med hinanden gennem hele processen og skabe overblik over kommunens b�redygtighedsomr�der.

De mange sider af b�redygtighed

B�redygtighed bliver hurtigt et sv�vende begreb, som er sv�rt at definere. Mere end hundrede forskellige faktorer spiller ind, n�r en bygnings b�redygtighed skal opg�res, s� det er med at holde tungen lige i munden, hvis man vil tage grundigt h�nd om alle relevante omr�der.

Den ny b�redygtighedsmodel hj�lper med at skabe overblik ved at inddele b�redygtighed i tre overordnede dimensioner - '�konomi', 'Milj�' og 'Det sociale'. Hver af disse dimensioner rummer yderligere en r�kke hovedpunkter som f.eks. 'Energi' eller 'Drifts�konomi', som igen �bner op for en r�kke underpunkter.

"Det har v�ret m�let for COWI, at skabe et optimalt arbejdsv�rkt�j, der hj�lper med at f� det samlede byggeri til gnidningsfrit at g� op i en h�jere enhed," fort�ller projektleder Alice Diederichsen og tilf�jer:

"Ved hj�lp af modellen m�lrettes byggeriet bedre kommunens v�rdier, m�l og dansk lovgivning og sikrer, at de behov man �nsker byggeriet skal d�kke, bliver mere b�redygtige."

Integreret i fremtidige projekter

"Det bliver sp�ndende at teste modellen p� det kommende Frederiksbjergbyggeri. Forh�bentlig viser den sig meget anvendelig, og COWIs 360 graders-tilgang giver et solidt og nuanceret grundlag at prioritere indsatsen p�," kommenterer Henrik Rudfeld, der er proces- og projektleder i B�rn og Unge i Aarhus Kommune og forts�tter:

"For en bygherre som Aarhus Kommune er der mange nuancer af b�redygtighed, som �nskes tilgodeset p� forskellig vis i forskellige afdelinger. Vi h�ber, at modellen bliver en integreret del af vores fremtidige projekter, og p� den m�de underst�tter de politiske m�ls�tninger p� omr�det, og sikrer en h�jere grad af ejerskab og forst�else for de konkrete tiltag." 

En skr�ddersyet model

Modellen skal i f�rste omgang bruges p� en r�kke pilotprojekter i Aarhus kommune, men skal efterf�lgende anvendes bredt p� bygge- og anl�gsprojekter i kommunen. B�redygtighedsmodellen falder helt i tr�d med byens energipolitik og m�let om at Aarhus skal v�re CO2-neutral i 2030.

"Vi har lagt v�gt p� at udvikle en dynamisk model, der er skr�ddersyet til Aarhus, og operationaliserer den fremtidige b�redygtighed i kommunens byggerier," afslutter Alice Diederichsen.
 

Af Jeppe Sejer S�rensen,  jrsx@cowi.dk
Publiceret den 09.07.2012

SIDST OPDATERET: 03.07.2014