Demografix

Foto: COWI
Ud fra data om historiske flyttemønstre, lokale fødselshyppigheder, forventet levealder, samt planlagt boligbyggeri, kan Demografix fremskrive befolkningsudviklingen for en kommune.

Med Demografix står det brugeren frit, hvordan kommunen opdeles i delområder. Områdegrænserne defineres i GIS, hvorefter der sker en automatisk optælling af befolkningsdata for disse basisområder, både historisk og fremskrivningsmæssigt.

Befolknings- og boligudvikling
Som grundlag for fremskrivningen laves en række analyser af den historiske udvikling i kommunens befolknings- og boligudvikling.

Derved kan man få svar på, hvor der fødes flest børn, hvortil og hvorfra forskellige aldersgrupper flytter, hvor mange nyopførte boliger der er blevet tilflyttet, hvor store husstande der flytter ind i de nye boliger, samt hvor stor en andel af tilflytterne, der kommer fra andre kommuner.

Forskellige scenarier

Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen.

Vi kan f.eks. undersøge, hvad et ændret boligbyggeprogram, et stigende fødselstal eller en længere levealder vil betyde for folketallet i kommunen og dets delområder.

Visualisering og databearbejdning

Der er muligt at visualisere data fra fremskrivningerne. På kort kan det vises, hvordan folketallet - evt. opdelt i aldersklasser - vil udvikle sig i delområderne.

Alle data kan frit udveksles med andre programmer for viderebearbejdning af resultatdata.

SIDST OPDATERET: 04.05.2016