Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Genbrug, ressourcer og livscyklusanalyser

Genbrug, ressourcer og livscyklusanalyser

Foto: COWI

Miljøhensyn er en meget væsentlig faktor i affaldsplanlægningen og ofte en væsentlig årsag til ønsket om ændringer i affaldsordninger. Livscyklusanalyser og socio-økonomiske analyser kan være med til at sikre velfunderede beslutningsgrundlag for både offentlige og private investeringer på affaldsområdet.

Både fra kommuner og affaldsselskaber såvel som EU og den danske Miljøstyrelse er der fokus på miljøeffekterne fra affaldshåndteringen. Dette giver sig bl.a. udtryk i fokus på livscyklus-tankegang og vugge til vugge-konceptet.

Livscycklusanalyser (LCA)

COWI har gennemført en lang række miljøvurderinger af affaldshåndtering. De fleste af disse analyser er integrerede analyser, der kobler miljø, klima, økonomi og service. Miljømæssigt har en del opgaver udelukkende fokus på klimaeffekter, mens andre også inkluderer miljøeffekter som forsuring, næringssaltbelastning, ozonnedbrydning, smogdannelse og toksiske effekter.

Miljøvurderingerne (LCA) er baseret på UMIP-metoden, og vi anvender anerkendte værktøjer, herunder EASEWASTE, GaBi og SigmaPro, men også COWIs egne værktøjer, hvor opgaverne kræver det.

Ressourcer og genbrugDisse analyseværktøjer anvendes derudover til at vurdere de miljømæssige effekter af særlige genbrugs- og genanvendelsesløsninger, f.eks. effekt af nye indsamlingsordninger, hvor man ønsker at afveje effekten af øget genanvendelse med effekten af øget transport og drift af nye beholderløsninger.

Ud over de direkte miljømæssige effekter af genbrugsløsninger kan der være behov for særskilte ressourcebetragtninger, specielt vedr. begrænsede naturlige ressourcer som f.eks. fosfor og en række sjældne metaller.

Vugge til vugge-analyserCOWI deltager aktivt i debatten omkring miljøvurdering, LCA og vugge til vugge, og vi sørger for at være på forkant med udviklingen på området gennem deltagelse i relevante fora og efteruddannelse. Bl.a. er ti af COWIs medarbejdere for nyligt blevet certificerede vugge til vugge-konsulenter.

Affaldsminimering

Minimering af affaldsdannelsen kommer først i affaldshierarkiet. Yderligere affaldsminimering viser sig i praksis ofte at være svært at opnå, men via et bevidst fokus, herunder anvendelse af vugge til vugge-principperne, viser der sig ofte at være mulighed for at minimere affaldet.

COWI har for en række kunder netop fokuseret på potentialet for at reducere affaldsdannelsen og finde muligheder for affaldsminimering f.eks. vedr. særlige affaldsfraktioner.

SIDST OPDATERET: 01.02.2016