Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Affald og genanvendelse / Genbrugspladser og behandlingsanlæg

Genbrugspladser og behandlingsanlæg

Foto: COWI

​​COWI rådgiver kommuner, forsyningsselskaber og affaldsselskaber i udformning og indretning af genbrugspladser og omlasteanlæg og gennemfører udbud af både bygge- og anlægsarbejder og drift

Genbrugspladserne i Danmark er en succeshistorie. Affaldsmængderne, der afleveres her, er støt stigende og udgør i nogle kommuner op mod halvdelen af husholdningsaffaldet.

​Indretning af genbrugspladser

De stigende affaldsmængder stiller store krav til indretningen af genbrugspladsen, som skal sikre, at borgeren nemt kan aflevere sit affald. Samtidig skal afhentning af affaldet til behandlingsanlæg eller deponeringsanlæg kunne ske uden væsentlige gener for borgerne eller driftspersonalet på genbrugspladsen. Indretningen kan eksempelvis betyde separeret kørsel mellem tunge og lette køretøjer, således at sikkerheden på pladsen forbedres.

COWI har projekteret utallige genbrugspladser for kommuner, forsyningsselskaber og affaldsselskaber og er vant til at koordinere kundernes ønsker til indretning og drift med de gældende lovgivningsmæssige krav – og under hensyn til en rationel drift.

Visualisering af genbrugspladser

Visualisering af genbrugspladsers indretning og funktion er et værdifuldt redskab i forbindelse med projekteringen - både for beslutningstagere og de projekterende. En visualisering kan vise, hvordan genbrugspladsen skal benyttes, hvor de enkelte containere skal placeres, og hvordan genbrugspladsen kan integreres i omgivelserne.

COWI har udviklet et velfungerende værktøj til visualisering og animation af genbrugspladser. Seneste skud på stammen er anvendelse af Virtual Reality (VR) i planlægningsstadiet, hvor kunden kan se forslagene med VR-briller og få en fornemmelse af at være til stede på genbrugspladsen og gå rundt på den. Derigennem kan forslagene optimeres.

Genbrugspladsanalyser

COWI gennemfører genbrugspladsstrukturanalyser, hvor vi fastlægger optimalt antal genbrugspladser og placering ud fra borgernes gennemsnitlige transporttid, befolkningstæthed, affaldsmængder mv. Vi udarbejder strukturanalyserne som beslutningsgrundlag for teknikere og beslutningstagere.

Tilrettelæggelse af bemanding på genbrugspladsen

Vi bistår også med at udarbejde strategier for at udbygge genbrugspladserne samt at afklare ejer- og driftsforhold. Vi har udviklet et værktøj, der kan anvendes til at tilrettelægge bemandingen af genbrugspladserne, så medarbejderne får et vagtskema, samtidig med at kommunen får tilpasset bemandingen til det faktiske behov i forhold til de stærkt varierende besøgsfrekvenser på genbrugspladserne.

Webbaserede løsninger

COWIs webbaserede driftsoptimeringsværktøj til genbrugspladser består af en adgang både for brugerne (front-end) til f.eks. indtastning af data samt en adgang for driftsansvarlige (back-end) til f.eks. udtræk af data. I systemet registreres løbende driftsdata, såsom mængder, antal ansatte, åbningstider og antal besøgende. Værktøjet beregner fyldningsgrader, besøgende pr. åbningstime, mængde pr. besøgende, antal ansatte pr. mængde mv. Værktøjet kan således være med til at sætte fokus på optimering af driften på genbrugspladserne.

Omlasteanlæg

COWI har blandt andet erfaring med at projektere omlasteanlæg for affald for at sikre bedre transportøkonomi. Vi planlægger og projekterer omlasteanlæg for separat indsamlede affaldsfraktioner såsom papir, plast, metal, glas, biologiske affaldsfraktion (madaffald) samt andet affald, som kræver omlastning.

SIDST OPDATERET: 12.12.2016