Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Grundvandshåndtering og geoscience / Grundvandshåndtering og grundvandskontrol

Grundvandshåndtering og grundvandskontrol

​​COWI rådgiver entreprenører og bygherrer om grundvandvandshåndtering og grundvandskontrol ved udgravning af byggegruber til erhvervsbyggeri i storbyer, metrostationer, underføringer af motorveje og jernbaner. 

På de fleste projekter, hvor der i anlægsfasen skal arbejdes under grundvandsspejlet, er der mulighed for at optimere projektet og dermed opnå en besparelse på tid og økonomi ved tidligt i processen at sammentænke byggemetoder, konstruktioner og anlæg til grundvandskontrol. Samtidig kan der opnås en bedre håndtering af risici, ligesom eventuelle miljøpåvirkninger kan begrænses, og myndighedsprocessen kan optimeres.

COWI er eksperter i at forstå grundvandsforholdene på byggepladserne og i at udvikle optimerede anlæg til grundvandskontrol. COWI har stor erfaring i grundvandskontrolopgaver på boligbyggeri og erhvervsbyggeri, metroer, tunneler, broer, veje, jernbaner, lufthavne, lossepladser og rørledninger.

​​COWIs fremgangsmåde

COWIs projektløsninger inden for grundvandskontrol fokuserer på at indtænke grundvandskontrol tidligt i processen, håndtere/minimere risici, optimere design og byggemetoder, reducere omkostningerne og på at beskytte omgivelserne.

​​Håndtering af risici

Vi afklarer projektets risici i forhold til grundvand og hydrogeologi gennem en due diligence baseret på eksisterende data. På den måde kan vi identificere områder med manglende viden og kortlægge og analysere risici i forhold til det omkringliggende miljø og natur samt eventuelle bygninger. 
 
Hvis opgaven kræver der, udfører vi geologiske, hydrogeologiske og geofysiske undersøgelser for områder med usikkerhed og manglende viden. Vi varetager drøftelser med myndigheder under projekteringsfasen og indhenter tilladelser og godkendelser i god tid inden anlægsarbejdet. 

Op​​timering af design

Vi fastlægger præcise hydrogeologiske designparametre ud fra en analyse af detaljeringsgrad, lokale forhold og konstruktionsbehov. Ofte udfører vi grundvandsmodellering af konstruktioner og beregner scenarier for at optimere bygge- og anlægsmetoder i forhold til grundvandskontrol. På den måde kan vi fastlægge vandmængder, placering af boringer, behov for monitering og metodik for vandrensning. 
 
For nogle byggerier evaluerer vi effekten af klimatiske ændringer og optimerer designparametrene i forhold til fremtidens klima.

Reducerin​g af omkostninger

Det er vores erfaring, at udgifter anvendt på grundvandsundersøgelser og på at fastlægge strategier tidligt i projektet kan reducere de samlede omkostninger senere. Vi arbejder ud fra en tilgang til opgaverne, der hedder 'Invester tidligt - Spar senere'. Det betyder, at vi søger at handle på forkant og udføre en tidlig identifikation af grundvandsrisici gennem due diligence og løbende monitering. 
 
På samme måde kan tidlige drøftelser med myndighederne give bedre og hurtigere tilladelser og godkendelser af ønskede projektløsninger.

Skræddersy​ede løsninger

Vi bringer vores indgående erfaring fra både store og små bygge- og anlægsprojekter med ind i nye projekter, og vi udvikler konstant nye metoder til grundvandshåndtering – skræddersyet til det enkelte projekt. 
 
Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan assistere på dit projekt.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018