Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Akustik, støj og vibrationer / Industri – Akustik, støj og vibrationer

Industri – Akustik, støj og vibrationer

​COWI vurderer industristøj, arbejdsmiljørelateret støj og akustik.

​Akustik, støj og vibrationer er vigtige faktorer i forbindelse med påvirkning af naboer i det eksterne miljø men er også væsentlige i det fysiske arbejdsmiljø. Akustik og støjforhold på arbejdspladser er reguleret af Arbejdstilsynet og ekstern støj fra virksomheder er reguleret af Miljøstyrelsen.

COWI rådgiver i hele processen fra planløsninger ved nyt byggeri, over kortlægning af støjen og vurdering af rumakustiske forhold til udarbejdelse af handlingsplaner for industristøj og arbejdsmiljørelateret støj.

Støjberegning

Ekstern støj fra virksomheder er oftest mere hensigtsmæssig at beregne i stedet for at foretage målinger i det eksterne miljø. Beregningerne baseres på kvalificeret støjdata fra leverandører eller fra kildestyrkemålinger, afhængig af om der er tale om planlægning, aflevering eller drift. Beregningerne foretages ved hjælp af validerede og testede softwareprogrammer SoundPLAN eller CadnaA. Støjbelastningen dokumenteres i støjkort og som punktberegninger.

I nogle tilfælde udfører vi kontrolmålinger af støjniveauerne. Målingerne foretages ofte om natten, dels fordi der er lavere støjgrænser i denne periode, og dels fordi der er færre forstyrrelser fra andre støjkilder.

Hvis det ved beregning eller måling konstateres, at støjgrænserne er eller vil blive overskredet, anviser vi, hvordan støjen kan reduceres, enten ved at stille krav til støjkilderne, eller ved at foreslå en bedre placering af dem. Alternativt kan der udføres støjdæmpende foranstaltninger i form af lyddæmpere, afskærmning eller indkapsling af støjkilder.

Arbejdspladsvurderinger

Virksomheder kan bede en professionel konsulentvirksomhed som COWI, om at dokumentere akustik, støj og vibrationer, når de skal gennemføre en arbejdspladsvurdering.

COWIs eksperter vurderer akustik, støj og vibrationer i henhold til miljømyndighedernes retningslinjer. Hvis de vejledende støjgrænser overskrides, assisterer vi med at udarbejde en handlingsplan, identificerer de nødvendige foranstaltninger for at dæmpe støj og vibrationer og foreslår tiltag til forbedring af akustikken.

Støjmålinger på arbejdspladsen

Når vi skal måle en medarbejders støjeksponering bruger vi ofte dosimetermåling. Det er en støjmåling, hvor en medarbejder bærer et dosimeter – det vil sige en lille lydmåler. Medarbejderens støjeksponering i løbet af en eller flere arbejdsdage kan således registreres. Sammenholdes målingen med medarbejderens rutiner har man et værdifuldt værktøj til at vurdere og eventuelt reducere støjbelastningen.

Simulering af akustikken

Både for kontormiljøer og industrihaller kan kortlægning af akustik og støj på arbejdspladsen udføres ved hjælp af rumakustik modellering, hvor støjkilder implementeres i en rumakustisk model.

I forbindelse med renovering eller nyetablering af industrihaller eller kontormiljøer er det muligt at afprøve forskellige løsninger i en akustisk model. I samarbejde med arkitekter, brugere og bygherrer finder vi frem til egnede løsninger, der højner akustikken og dæmper støjen.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018