Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Akustik, støj og vibrationer / Infrastruktur – Akustik, støj og vibrationer

Infrastruktur – Akustik, støj og vibrationer

Foto: Tao Lytzen

​Støj fra trafik er en af det moderne samfunds væsentligste kilder til støjproblemer. COWI har 30 års erfaring med kortlægning samt effektiv og målrettet reduktion af trafikstøj.

​Vejstøj

Vejstøj er en væsentlig faktor inden for miljøet, specielt i byzoner. Omkring 700.000 boliger i Danmark er belastet over Miljøstyrelsens vejledende grænse for vejstøj.

Derfor har EU og den danske regering haft bekæmpelse af vejtrafikstøj på dagsorden i mange år. COWI var med allerede i 1979-81, da de første støjbekæmpelsesprojekter i Danmark blev gennemført.
COWI udfører undersøgelser af støj fra veje i forbindelse med:

 • Støjkortlægning omkring større vejnet 
   
 • Støjkortlægning og vurdering af støj i forbindelse med VVM-undersøgelser 
   
 • Detailberegning af støj ved projektering af nye veje og ny bebyggelse langs eksisterende veje 
   
 • Detailberegning i forbindelse med støjbeskyttelse, f.eks. optimeret anvendelse af støjskærme og vurdering af behov for forbedret lydisolering af bygningsfacader eller mere aktiv støjbekæmpelse via trafikregulerende foranstaltninger som fart, tunge køretøjer eller brug af støjreducerende vejbelægninger. 
   
 • Måling af vejstøj.

Beregning af vejstøj

COWI anvender softwareprogrammet SoundPLAN til at beregne støj fra vejtrafik efter Nord2000-metoden. Beregningerne er baseret på digitale støjberegningsmodeller opbygget i GIS (geografiske informationssystemer).

Vi formidler resultaterne både i form af støjkort med farvekonturer og ved skræddersyede tabeller over støjbelastede boliger.
Vi har desuden mange års erfaring med offentlige høringer.

Togstøj

Togstøj langs jernbanenettet er også en væsentlig miljøpåvirkning.
Banedanmark har siden 1986 gennemført en målrettet indsats for at begrænse støjgener i boliger tæt på jernbanen. Der er opført i alt 50 kilometer støjskærme og tilbudt supplerende lydisolering til 15.000 støjbelastede boliger. COWI har været Banedanmarks rådgiver i hele dette forløb og har et indgående kendskab til årsagerne til togstøj, og hvad der kan gøres for at reducere støjgenerne.

Eksempler på COWIs ydelser er: 

 • Strategisk støjkortlægning og handlingsplaner i henhold til EU-direktivet 2002/49 og danske retningslinjer. 
   
 • Støjberegning af nye jernbanestrækninger samt ved opgradering af eksisterende jernbaner til højere hastighed. 
   
 • Detailberegninger i boligområder 
   
 • Støjreducerende foranstaltninger som støjskærme og forbedret lydisolering hos naboer til jernbanen. Vi har også ajour viden om mulige aktive støjbekæmpelsesforanstaltninger som retrofitting af bremsesystemer, nyt materiel og ændret sporopbygning. 
   
 • Måling af togstøj.

Kortlægning af togstøj

COWI anvender de nyeste teknologier og software til at kortlægge togstøj. I støjkortlægningen bruger vi GIS og databaser, så kortlægningen foregår på en hurtig og effektiv måde.

Resultaterne præsenteres ofte i form af støjkort med farvekonturer, der giver et godt overblik, samt i tabeller med mere opdelte og detaljerede informationer.

Endelig kan vi også illustrere støjbelastningen ved at vise støjniveauer på de enkelte husfacader.

Flystøj

Undersøgelser har vist, at flystøj er den mest generende form for trafikstøj. Støj fra lufthavne kontrolleres via Miljøstyrelsens vejledninger samt bekendtgørelser fra International Civil Aviation Organisation (ICAO) og EU.

COWI beregner støj fra flyafgang og -ankomst samt aktiviteter på jorden, hvor der er støjende aktiviteter i forbindelse med f.eks. motortest, værkstedsoperationer og GPU'er (ground power units).
Eksempler på COWIs ydelser er:

 • Opsætning af de korrekte trafikdata og indflyvningskorridorer, flyrestriktioner mm. i samarbejde med flyveledelsen og Trafik- og Byggestyrelsen
   
 • Støjberegninger ved brug af the Integrated Noise Model (INM), som er i overensstemmelse med den internationale støjberegningsmetode ECAC.CEAC Doc. 29 i henhold til gældende regler og vejledninger. Ud fra beregningerne fremstilles støjzonekort over LDEN og Lmax 
   
 • Støjreducerende foranstaltninger 
   
 • Ansøgning om miljøgodkendelser

SIDST OPDATERET: 20.01.2018