Miljø - Akustik, støj og vibrationer

Foto: COWI
Mange borgere er generet af støj fra vej- og togtrafik, men også fra virksomheder, vindmøller og fritidsanlæg. COWI kortlægger støj og vibrationer, udarbejder støjredegørelser samt afdækker potentielle støjkonflikter og anviser løsninger.

Kortlægning, redegørelse og begrænsning af ekstern støj er en af COWIs kerneydelser. Vi er med, når støjgener skal reduceres på national, regional og lokal plan.

Reduktion af støj og vibrationer

Kommune- eller lokalplaner, der indeholder potentielle støjproblemer, skal ledsages af en støjredegørelse. Den beskriver støjbelastningen og sikrer, at planlægningen ikke skaber støjproblemer. Vi kan gennemføre støjredegørelsen, og med vores katalog af relevante midler til støjbekæmpelse kan vi udvikle effektive handlingsplaner for at reducere støj og vibrationer, hvor det er mest nødvendigt.

COWI tilpasser altid løsningsforslag til vores kunders ønsker og behov. Det sker i en tæt dialog med alle involverede parter.

Kortlægning af støj og vibrationer

Vi anvender alle relevante digitale databaser, GIS (geografiske informationssystemer) og højdemodeller til at skaffe de nødvendige data og opbygge tredimensionelle støjberegningsmodeller. Vi bruger gennemprøvede og sikre beregningsprogrammer såsom SoundPLAN og CadnaA. Programmerne er baseret på de seneste beregningsmetoder, herunder NORD2000.

Når støjbelastningen er beregnet, kobler vi den med bygningspolygoner, digitale adresser og andre registre. Vi kortlægger herefter hurtigt og effektivt større eller mindre byområder, udvalgte vejstrækninger eller særligt støjbelastede arealer.
 
Vi benytter en internt udviklet empirisk model til at kortlægge strukturdynamik og identificerer, hvor problemer med regler og vejledninger kan opstå i forbindelse med planlægning af infrastrukturprojekter eller industrielle anlæg. Der hvor bygninger er placeret, så de vurderes udsat for kritisk belastende vibrationer, udfører vi en mere detaljeret beregning under hensyntagen til blandt andet bygningstype, fundament og bærende konstruktioner.

Præsentation af resultaterne

Resultaterne af vores støjkortlægninger præsenterer vi typisk som støjkonturkurver, støjbelastning på facaderne eller i tabelform, der viser støjbelastningen i 5 dB-intervaller, eller som kortlægninger via GIS-baserede værktøjer. Vi bestræber os på at give vores kunder et hurtigt og præcist billede af eventuelle konflikter og effekten af forskellige løsninger.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018