Luftemissioner

Foto: stock.xchng_hisks
COWI rådgiver inden for luftforurening både på planlægningsstadiet af projekter for at sikre imødegåelse af problemer med luftkvaliteten samt ved kortlægning og mulig afhjælpning af luftforureningsproblemer fra eksisterende projekter.

Luftforureningsproblemer er primært knyttet til vores brug af fossile brændsler, som medfører udledning af uønskede gasser og partikler til atmosfæren, og som negativt kan påvirke miljø, herunder vores klima, samt medføre negativ påvirkning af menneskers sundhed.

LuftrådgivningCOWIs rådgivning inden for luftområdet omfatter både vurderinger af planer og projekter samt konkret bistand til kortlægning og afhjælpning af luftkvalitetsproblemer eksempelvis forårsaget af afkast fra et industrianlæg. Eksempler på vores luftrådgivning omfatter:

 • Vurdering af luft og klima i forbindelse med VVM på danske og udenlandske anlægs- og byggeprojekter
   
 • Beregninger på afkast i forbindelse med miljøgodkendelser
   
 • Udarbejdelse af miljøansøgninger for virksomheder inden for luft
   
 • Generel rådgivning af virksomheder med hensyn til luft (lovgivningsmæssige krav, EU krav, renere teknologi mv. )
   
 • CO2-kortlægninger for kommuner og virksomheder (carbon footprint)
   
 • Klimaplaner for kommuner og virksomheder.

 

Integrering af kompetencerDa luftkvalitetsproblemstillinger både kan påvirke mennesker og natur, har vi sikret, at vores luftkvalitetsspecialister arbejder tæt sammen med eksempelvis specialister inden for indeklima, toksikologi og miljøkemi.

Luftforureningsvurderinger i VVM, SMV og miljøgodkendelser

Vores luftforureningsvurderinger dækker primært opgaver vedrørende luftforurening af lokal eller regional udbredelse, f.eks. luftforurening fra virksomheder, energiforsyningsanlæg og trafik. I forbindelse med en VVM-undersøgelse vil CO2-kortlægning og klimavurderinger også indgå.

I vurderingerne indgår følgende enkeltaktiviteter:  

 • Kortlægning, vurdering og estimering af emissioner fra transport (veje, bane, skibe), industri, anlægsfase af byggeprojekter, diffus emission og lugt
   
 • Modellering af luftforurening ved hjælp af anerkendte modelværktøjer som OML og AERMOD
   
 • Effektvurdering herunder vurdering i forhold til lovgivningsmæssige krav
   
 • Planlægning af monitorering og vurdering af baseline data
   
 • Redegørelse for renere teknologi og afværgeforanstaltninger knyttet til reduktion af luftforurening.

Samarbejde med de bedste laboratorier For at styrke vores uafhængighed har vi valgt ikke at have egne laboratorier. Når der er behov for kemiske undersøgelser af luftforurening, indhenter vi tilbud fra de bedste kontraktlaboratorier.

SIDST OPDATERET: 26.01.2016