Miljørigtig overfladebehandling

Foto: COWI
En ny europæisk godkendelsesordning sætter fokus på miljøløsninger med Best Available Techniques (BAT). COWI rådgiver den overfladebehandlende industri om implementering af BAT samt miljøforhold generelt.

Forurening fra overfladebehandling kan kontrolleres og minimeres ved at integrere de rigtige processer, råmaterialer og rensemetoder i produktionen. EU kalder det 'Integrated Pollution Prevention Control' eller blot IPPC. EU har samlet BAT-anbefalinger i 33 branchespecifikke rapporter - de såkaldte BREF-dokumenter.  

COWIs ydelser

COWI kan bistå ved valg, design og implementering af miljøløsninger for den overfladebehandlende industri. COWI har vurderet BREF-dokumenter og udarbejdet BAT-tjeklister for Miljøstyrelsen. Derfor har vores specialister en særlig god indsigt i tilgængelige BAT-løsninger.

Vi kan give præcise anvisninger på, hvordan den enkelte virksomhed sparer mest muligt vand og kemikalier samt minimerer affald og emissioner.

COWI rådgiver også vedrørende miljøansøgning, spildevandsrensning, miljøgennemgang, VVM-udredning, miljøledelse og jordforureningsundersøgelser.

IPPC-godkendelse

Alle virksomheder, der arbejder med overfladebehandling af metal og plast med mere end 30 m3 procesbad volu­men, skal have en IPPC-god­kendelse.

Kravet gælder også for varmforzinkningsvirksom­heder med en produktion på mindst to tons gods pr. time samt virksomheder, der anvender mere end 200 tons organiske opløsningsmidler pr. år til overfladebehandling. Det er med andre ord de større virksomheder inden for galvanisering, anodisering, printfremstilling, af­­­fedtning, bejdsning, ætsning, trykning samt maling og lakering. Skønsmæssigt drejer det sig om ca. 150 virksomheder i Danmark.  

Konsekvenser for branchen

BREF-dokumenterne vil ikke medføre nogen revolution på danske virksomheder, men der vil blive behov for nogle forbedringer. Mange virksomheder har for længst foretaget vandbesparelser, affaldsreduktion, ressourcebesparelser, emissionsbegrænsning samt rensning af spildevand og luft. Mål og krav bliver nu skærpet i overensstemmelse med de tilgængelige BAT-løsninger, og alle virksomheder inden for branchen vil efterhånden komme til at anvende BAT. 

Overfladebehandling og miljøet

De væsentligste miljøforhold ved overfladebehandling er knyttet til spildevand, luftforurening og kemikalieaffald samt forbrug af ressourcer i form af vand, kemikalier, energi og råvarer. Endelig frembyder branchen en betydelig risiko for jord- og grundvandsforurening.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018