Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Vurdering og regulering af kemikalier / Kemikalieregulering - klassificering og mærkning (CLP) og REACH

Kemikalieregulering - klassificering og mærkning (CLP) og REACH

Foto: Unece
COWI hjælper jeres virksomhed med at få overblik over, hvordan den er omfattet af kemikalielovgivningen og udarbejder den nødvendige dokumentation, herunder klassificering og mærkning (CLP) samt vurdering af miljø- og sundhedsrisiko.
REACH

En af grundpillerne i EU's kemikalielovgivning, REACH, er, at alle aktører i leverandørkæden har et ansvar for at udveksle viden om de kemiske stoffers sikre anvendelse og deres mulige miljø- og sundhedsmæssige virkninger. 

REACH fastlægger bestemmelser for kemiske stoffer ved fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne alene, i kemiske blandinger eller i varer/artikler.

REACH vedrører således ikke kun kemikalievirksomheder, men også virksomheder, der fremstiller, distribuerer og markedsfører varer/artikler som eksempelvis stearinlys, tekstiler, møbler, søm og skruer. Virksomhedens forpligtigelser under REACH afhænger af rollen som enten importør, producent, bruger af kemikalier ('downstream'-bruger) eller distributør.

Klassificering og mærkning  - CLP

Producenter og importører har desuden pligt til at klassificere og mærke farlige kemiske stoffer og blandinger. Siden 1. december 2010 har rene stoffer skullet klassificeres og mærkes i overensstemmelse med CLP reglerne. For blandinger af stoffer gælder kravet fra 1. juni 2015.

Producenter og importører af farlige kemiske stoffer og ikke-farlige stoffer, der er registreringspligtige, skal anmelde oplysninger vedrørende fareklassificeringen til Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, senest en måned efter markedsføringen.

Anden lovgivning
Ud over REACH og CLP er håndteringen af kemikalier reguleret af forskellig lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

REACH - registrering
Producenter og importører af kemiske stoffer, herunder kemiske stoffer i blandinger i mængder over 1 ton per år per producent/importør, skal registrere stofferne hos det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA. Der er særlige krav til udarbejdelsen af en kemikaliesikkerhedsvurdering, når mængderne overstiger 10 ton per år. Der er også visse krav til registrering og anmeldelse af kemiske stoffer i artikler.

Krav til information i leverandørkæden

I henhold til REACH skal virksomhederne desuden udarbejde sikkerhedsdatablade (SDS) for fareklassificerede stoffer og blandinger. Herudover skal der udarbejdes sikkerhedsdatablade for en række stoffer og blandinger med indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i henhold til Arbejdstilsynets lovgivning.

Sikkerhedsdatabladet for farlige stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på 10 ton eller mere per år, skal forsynes med eksponeringsscenarier, der specificerer sikker anvendelse på basis af en risiko/sikkerhedsvurdering.

Downstream-brugere af stoffer/blandinger skal anvende dem sikkert efter forskrifterne i de modtagne sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier. Hvis anvendelserne ikke er dækket af sikkerhedsdatabladets eksponeringsscenarier, er downstream-brugerne selv ansvarlige for at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport og et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse hermed.

For artikler, som indeholder særligt farlige stoffer, er der krav om kommunikation i hele varekæden.

REACH - godkendelse (authorisation)
Særligt farlige stoffer optages gradvist på 'REACH Authorisation List'. Når et stof optages på denne liste, skal anvendelsen stoppes inden en angiven 'sunset date'.

En virksomhed kan ansøge om fortsat anvendelse af stoffet i en godkendelsesansøgning. Dette skal ske inden en angiven ansøgningsdato. Ansøgningen skal ledsages af veldokumenteret og velbegrundet dokumentation i relation til manglende umiddelbare substitutionsmuligheder, risiko/sikkerhedsvurdering og socioøkonomiske betragtninger.

COWIs ydelser

COWI hjælper jeres virksomhed med:

  • At kortlægge kemikalier i jeres virksomhed

  • At give jer et overblik over relevant kemikalielovgivning for jeres virksomhed

  • At vurdere og udarbejde dokumentation, herunder klassificering og mærkning, miljø- og sundhedsvurderinger, risiko/sikkerhedsvurdering og socioøkonomiske analyser, for eksempel i relation til en godkendelsesansøgning

  • REACH-krav til kemiske stoffer i artikler

  • Dialog med myndigheder vedrørende kemikalielovgivningen

REACH

REACH står for Registration, Evaluation, Autorisation and restricitons of CHemicals og er forkortelselsen for EU's kemikalieforordning, som trådte i kraft i juni 2007. CLP står for Classification, Labelling and Packaging og er forkortelsen for den klassificeringsforordning, som trådte i kraft i januar 2009. Denne forordning implementerer reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger baseret på FN's Global Harmonised System (GHS), det vil sige den globale enighed om, hvordan kemikalier skal klassificeres.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018