Beredskabsplaner

Foto: Jeppe Sikker Jensen
Hvor og hvornår kan der forventes oversvømmelser, hvornår tilkaldes beredskabsstyrelsen, og hvor skal de pumpe vandet hen? COWI hjælper med at udarbejde beredskabsplaner og rådgiver om den mest hensigtsmæssige beredskabsplanlægning.

Da Danmarks byer blev bygget, havde ingen øje for klimatilpasning. Byområder, havne, landbrug og vandløb er derfor i dag ikke dimensionerede til at håndtere de fremtidige klimaændringer. En målrettet indsats og prioritering for beredskabet kan være nødvendig for at begrænse massive skader og store omkostninger.

Beredskabsplaner som del af klimatilpasning Det er regionalt og lokalt betinget, hvordan klimaforandringerne og dermed også beredskabet skal prioriteres. COWI anbefaler at planlægge efter, hvordan vi forudser klimaet om cirka 100 år. Det er ikke muligt at klimatilpasse alt på én gang. Det økonomisk mest fornuftige er at fordele klimatilpasningen over f.eks. 20 år.

En rettidig beredskabsplanlægning kan være en vigtig hjørnesten i kommuners og forsyningers generelle klimatilpasning. Løbende vil beredskabselementerne i beredskabsplanen kunne udelades, efterhånden som klimatilpasningstiltagene bliver gennemført. Sådanne klimatilpasningstiltag kan være bygning af nye diger, pumpestationer eller klimatilpasset infrastruktur og byggeri.

Prioritering og målretning af beredskabsplanen Elementerne i en beredskabsplan kræver et forudgående overblik over risikoen (sandsynlighed x skadesomkostningsværdi) for oversvømmelse. På baggrund af dette overblik kan elementerne i beredskabsplanen prioriteres og målrettes.

Hvis en risikoanalyse viser et lavtliggende, nedpumpet og bebygget område, kan området blive mere udsat i fremtidens klima. Sammen med risikokortlægningen kan indsamling af viden om beredskabsindsats fra tidligere situationer anvendes til at prioritere indsatsen.

COWI anbefaler, at der i beredskabsplanen er principper for, hvor beredskabet skal sættes ind, og hvem der skal betale. Det kan f.eks. præciseres, at udgifter til pumpeassistance i sommerhusområder sker på de respektive grundejerforeningers regning, hvis ikke der er gennemført klimatilpasningstiltag. Endelig kan beredskabsplanen indeholde beskrivelser om nuværende og fremtidig materiel- og mandskabssituation.

COWIs ydelser COWI kan bistå med at udarbejde beredskabsplaner, beregne behov, økonomi og konsekvenserne af forskellige typer beredskab. Endelig kan COWI rådgive om integrering af beredskab i kommunernes arbejde med handleplaner for klimatilpasning.

Figur: Eksempel på delelement i beredskabsplan

SIDST OPDATERET: 15.07.2016