Kommunal klimaplanlægning

Foto: COWI

COWI hjælper kommuner og forsyninger med klimatilpasningsplaner og risikostyringsplaner.

En klimatilpasningsplan med langsigtede investeringer og rettidig planlægning giver kommunen et forspring i forhold til fremtidens voldsomme regnskyl og stormfloder. Samtidig kan planlægningen rumme visioner for kommunens planer for eksempelvis LAR, sokkelkote-niveauer, vandveje, sammenhæng med beredskabsplan og serviceniveauet i kommunen og forsyningen. I den kommende kommuneplanperiode vil alle klimatilpasningsplaner blive integreret i kommuneplanen og knyttet helt tæt med den eksisterende kommune- og lokalplanlægning.

COWI har bistået flere af de kommuner, der i 2012-2014 allerede har indarbejdet klimatilpasning i kommuneplanen. Vi har erfaringen og de rette kompetencer til at håndtere samspillet mellem kommuneplan og klimatilpasningsudfordringerne.

Klimatilpasningsplan

Et helt centralt element i klimatilpasningsplanen er at finde frem til, hvilke områder der skal klimatilpasses, hvordan, hvor meget og i hvilken rækkefølge. Ikke alle projekter kan gennemføres på én gang. Vi kortlægger oversvømmelse fra skybrud, tøbrud og stormfloder og lægger kortlægningerne sammen med risikokortlægninger. COWI leverer således beslutningsgrundlaget for at udpege områder til klimatilpasning, som anføres i en handleplan. Vi har allerede udført disse kortlægninger for mere end en tredjedel af alle kommuner.

Handleplanen vil løbende skulle revideres og koordineres med øvrig planlægning af kloaker, byggeri mv.

Risikostyringsplan

De ti områder, der af Oversvømmelsesdirektivet er udpeget som risikoområder, omfatter 28 kommuner. For de udpegede kystsnære byområder samt for Holstebro skal der udarbejdes høringsforslag til risikostyringsplaner inden udgangen af 2014.

COWI har for flere kommuner designet klimatilpasningsplaner, så den stormflodsrelaterede planlægning vil kunne bruges i risikostyringsplanerne. Desuden har COWI bistået med beregning af stormflodsscenarier og løsningsforslag i relation til risikostyringsplanerne.

Beslægtet planlægning

COWI anbefaler, at kommunens klimastrategi ses i sammenhæng med blandt andet de vandplaner og naturplaner, der skal gennemføres i henhold til Miljømålsloven. Ved nogle forslag kan man opnå en synergieffekt, hvor kommunen på én gang får klimasikring, bedre vand- og naturområder samt rekreative værdier.

Vores eksperter inden for oversvømmelser, natur, vand, kommuneplanlægning og økonomi arbejder dagligt på tværs inden for klimatilpasning. Vi har blandt andet assisteret Hedensted, København, Vordingborg, Samsø, Lejre, Køge, Stevns, Randers, Middelfart og Skanderborg Kommuner med at udarbejde hele eller dele af klimatilpasningsplaner.

Læs om Vordingborg Kommunes klimatilpasningsstrategi og klimatilpasningshandleplan

Læs uddrag fra Vordingborg Kommunes klimatilpasningsstrategi og handleplan for klimatilpasning:

"Grundlaget for klimatilpasningsstrategien er diskuteret på en workshop med en række klimainteressenter i kommunen, hvor der fremkom en række forslag til løsninger af både generel og specifik karakter. Disse forslag vil med udgangspunkt i klimatilpasningsstrategien danne grundlag for formuleringen af en handleplan for klimatilpasning.

Klimatilpasning skal være en naturlig del af arbejdet i kommunen. Klimatilpasningsstrategien skal implementeres i alle planer og projekter med det formål at reducere konsekvenserne af klimaændringerne."
Strategi for klimatilpasning i Vordingborg Kommune, 2012

"Geografisk opdeles handleplanen for klimatilpasning i Vordingborg Kommune, i lighed med i strategien, i tre områdetyper: byområder, sommerhusområder og det åbne land. Inden for hvert af disse områder er der fire indsatsområder, som går igen: kloaker, kyster, vandløb og veje. Dertil kommer beredskab, som også omfatter alle områdetyperne, men hvor der udarbejdes en særskilt beredskabsplan. Denne justeres i takt med, at klimatilpasningstiltagene mod oversvømmelser gennemføres."
Klimatilpasningshandleplan i Vordingborg Kommune, 2012

SIDST OPDATERET: 03.04.2018