Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Klimatilpasning / MIKE FLOOD-beregning af oversvømmelse

MIKE FLOOD-beregning af oversvømmelse

Foto:

​Med udgangspunkt i MIKE FLOOD-beregninger kan COWI levere et billede af, hvor og hvor meget vand der vil samle sig på terræn ved ekstremhændelser.

Med MIKE FLOOD-modeller beregner COWI et skybrud eller en stormflod fra start til slut. Vi viser, hvor oversvømmelserne vil ske, og hvordan de vil udbrede sig.

Med MIKE FLOOD kan vi visualisere, hvornår oversvømmelser vil indtræffe under et skybrud eller en stormflod, hvordan vandet vil strømme på terræn og med hvilken vanddybde. MIKE FLOOD-modellerne er dynamiske, og vi kan illustrere faktiske hændelser og bruge MIKE-FLOOD-modellerne til at teste nye løsningsforslag, inden de gennemføres.

Her bruger vi MIKE FLOOD

Vi anvender typisk MIKE FLOOD på disse aktiviteter:

  • Kortlægning af oversvømmelse fra ekstremregn
  • Kortlægning af oversvømmelse ved stormflod
  • Beregning af effekt af tiltag på overflade eller i afløbssystemet
  • Beregning af sikringskoter for kritiske bygninger og infrastruktur
  • Konsekvensvurderinger af klimaspørgsmål
  • Simulering af konkrete hændelser.

 

Kortlægning af konsekvenser af skybrud

Når kloaksystemet overbelastes ved skybrud, sker oversvømmelserne på terræn. I byområder er den primære årsag til oversvømmelser en begrænset kapacitet i afløbssystemet. Derfor gennemfører vi detaljerede modelberegninger baseret på en model for afløbssystemet (MIKE URBAN-model), som vi kobler med en model for terrænet (MIKE 21-model). Ved at koble afløbsmodellen med en beregningsmodel for strømninger på terræn kan vi beregne, hvordan terrænoversvømmelser vil udbrede sig under hensynstagen til den aktuelle kapacitet i afløbssystemet.

 

Kortlægning af konsekvenser af stormflod

Det kan være værdifuldt at undersøge konsekvenserne af stormflod, når man skal udvikle havneområder, sikre byer eller konkretisere projekter. Hvor stor en stormflod skal der til, før kysterne oversvømmes, hvilke områder bliver konkret oversvømmet, hvor langt når vandet at trænge ind, og hvor længe er vandet om at trække sig tilbage?

COWIs kortlægninger giver dette overblik. Vi sammenkobler vores hydrauliske MIKE FLOOD-modeller med kortlægninger for kloaksystemet og giver et nøjagtigt billede af de kystnære bydeles udfordringer. Vi kan ligeledes simulere potentielle beskyttelsesprojekter, såsom digeløsninger eller ændret arealanvendelse.

 

Vurdering af handlemuligheder

Med udgangspunkt i vores MIKE FLOOD-modeller kan vi levere et billede af, hvor og hvor meget vand der vil samle sig på terræn ved ekstremhændelser. Denne viden anvender vi og vores kunder i den senere analyse af, hvilke tiltag der er behov for for at reducere skaderne ved oversvømmelser fra ekstremregn.

 

Resultaterne af MIKE FLOOD-beregninger vil være GIS-temaer, der viser den maksimale vandudbredelse ved regnhændelser med en gentagelsesperiode på for eksempel 100 år. Vi tilbyder også at lave animationer i form af filmklip, som viser, hvordan vandet strømmer på terræn. Disse animationer kan bruges til at vurdere, hvilke handlemuligheder der findes til at afhjælpe oversvøm­melsesproblemer.

SIDST OPDATERET: 14.03.2017