Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Klimatilpasning / Oversvømmelsessikring, skybrudssikring og stormflodssikring af ejendomme

Oversvømmelsessikring, skybrudssikring og stormflodssikring af ejendomme

Skybrudssikring, stormflodssikring og oversvømmelsessikring af ejendomme 
 Foto: Scanpix.
Oversvømmelsessikring, skybrudssikring og stormflodssikring sikrer dine ejendomme mod uforudsete udgifter på kort og langt sigt.

Med en 360°-oversvømmelsessikring får du overblik over, hvor udsat din ejendom er for oversvømmelse. COWI leverer handleplaner for, hvordan du håndterer stormflodssikring og skybrudssikring bedst.

Klimaforandringerne, og de kraftige skybrud de medfører, lægger et stigende pres på de eksisterende afløbssystemer. Kloakkerne har ikke længere kapacitet til at kunne håndtere skybrudene alene, hvilket medfører en øget risiko for oversvømmelser i huse og kældre. Fænomener som stormflod og skybrud forekommer oftere og kraftigere. Dette tvinger private bygningsejere og -administratorer til at tænke i skybrudssikring og stormflodssikring for at forebygge fremtidige oversvømmelser.

COWIs har eksperter inden for klimatilpasning og sikrer en 360°-oversvømmelsessikring for offentlige og private ejendomme. Vi kortlægger sandsynligheden for, at en bygning bliver oversvømmet, og vi rådgiver om, hvad man kan gøre for at minimere en eventuel risiko. Vi tilbyder desuden at projektere og udbyde udførsel af de anbefalede løsninger.

Kom på forkant med skybrudssikring og stormflodssikring

Oversvømmelser kan forekomme, hvis en bygning har en lavtliggende placering i forhold til det omgivende terræn. Derudover kan der opstå oversvømmelser hvis gader og veje i byer bliver til strømningsveje, og der står meget vand på overfladeterrænet som følge af eksempelvis skybrud. Her vil vandet kunne stige op over sokkelen på bygninger eller ned i lyskasser/kældernedgange og dermed gøre stor skade på bygningsdele, installationer og inventar. Endelig vil bygninger kunne oversvømmes gennem kloakker eller defekte eller uhensigtsmæssige konstruktioner.

Sikring mod oversvømmelse

Når COWI kortlægger sandsynligheden for oversvømmelse, sker det i samarbejde mellem COWIs klima- og bygningseksperter. COWI har en stærk kombination af eksperter inden for hydraulisk modellering, kortlægning, detailprojektering af kloakker og byggeri. Vi er derfor i stand til at rådgive i alt fra den overordnede screening til detailprojektering og udførsel af de konkrete tiltag.

Oversvømmelsessikringen vil typisk følge fire trin:

  • Kortlægning af oversvømmelsesrisiko forhold til beliggenhed
  • Gennemgang af bygningen – indvendigt og udvendigt
  • Udarbejdelse af handleplan med konkrete tiltag
  • Projektering, udbud og tilsyn

Læs mere om hvert af de fire trin i faktaboksen nederst på siden.

Trin i oversvømmelsessikring

Ejer man flere ejendomme anbefaler COWI først at få foretaget en overordnet vurdering for at udvælge de mest oversvømmelseskritiske bygninger.

1 – Kortlægning af oversvømmelsesrisiko

Analyse af sandsynligheden for oversvømmelse i forbindelse med skybrud og stormflod ud fra ejendommenes beliggenhed. Der udføres enten en overordnet screening ud fra terrænforhold med lavninger og strømningsveje eller der kan udføres en detaljeret analyse med hydraulisk modellering af kloak koblet med vand på terræn.

2 - Bygningsgennemgang

Ejendommene besigtiges udvendigt og indvendigt for at identificere vandindtrængningsmuligheder fra tag, terræn og kloak. Kloaktegninger gennemgås for at sikre at de afspejler de faktiske forhold.

3 – Handleplan med konkrete tiltag

Baseret på oversvømmelseskortlægningen og bygningsgennemgangen opstiller COWI en handleplan med prioriterede tiltag og prisoverslag. Denne kan indeholde grønne bæredygtige løsninger, samt Lokal Afledning af Regnvand (LAR). COWI har desuden erfaring i at inddrage ejendommens brugere i valget af løsninger.

4 – Projektering, udbud og tilsyn

De anbefalede tiltag detailprojekteres. Projektet udbydes og der føres tilsyn i udførelsesfasen.

SIDST OPDATERET: 03.04.2018