Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Klimatilpasning / Oversvømmelsesscreening langs vandløb

Oversvømmelsesscreening langs vandløb

Foto: COWI
​Oversvømmelse i Storå i januar 2007
Gennem udvikling af en simpel metode til oversvømmelsesscrening er COWI i stand til at vurdere oversvømmelse fra vandløb på screeningsniveau med pålidelige resultater.

Europa har i de senere år oplevet en række dramatiske oversvømmelser langs vandløb og floder forårsaget af kraftige nedbørshændelser med tab af menneskeliv og med voldsomme skader på infrastruktur til følge. På baggrund af dette har EU vedtaget oversvømmelsesdirektivet, der gennem tre plantrin beskriver, hvordan medlemslandene bør etablere risikostyringsplaner.

Metode forudsiger oversvømmelse

COWI har udviklet en metode til at forudsige oversvømmelse fra vandløb. Metoden, der bygger på sunde hydrauliske principper kombineret med GIS-analyser, er robust og pålidelig og kan anvendes med en forholdsvis beskeden tidsmæssig og økonomisk indsats.

Det er derfor særligt oplagt at anvende metoden i forbindelse med screening af oversvømmelsestruede områder langs vandløb og at anvende disse resultater videre i arbejdet med at implementere EU's oversvømmelsesdirektiv.

Oversvømmelsessandsynligheden defineres

Sandsynligheden for oversvømmelser i det åbne land hænger sammen med forventninger til vandstande i vandløb og søer under nuværende og fremtidige klimatiske forhold, og om de forhøjede vandstande vil medføre oversvømmelser af betydning.

Ved at anvende screeningen kan sandsynligheden for oversvømmelse for udvalgte områder yderligere beregnes ved mere avancerede metoder, herunder modellering, hvis dette skønnes nødvendigt.

Fordele og anvendelsesmuligheder

COWIs metode har en lang række fordele:

 • Metoden kan anvendes til at screene oversvømmelsestruede arealer langs vandløb med en beskeden indsats i forhold til traditionelle oversvømmelsesstudier med dynamiske vandløbsmodeller
   
 • Metodens simple niveauer giver rimelige resultater
   
 • Metodens avancerede niveauer giver gode resultater, som er sammenlignelige med resultaterne fra dynamiske modeller.

Metoden har også flere anvendelsesmuligheder. Den kan blandt andet:

 • give et overblik over områder, der potentielt set vil blive oversvømmet under nuværende og fremtidige forhold
   
 • udpege områder, hvor der kræves en særlig fokuseret indsats
   
 • udgøre grundlaget for en kortlægning af risikoen for oversvømmelse
   
 • bestemme lav-, middel- og høje sandsynlighedszoner for oversvømmelser
   
 • udgøre et af flere tekniske grundlag for udarbejdelse af klimatilpasningsplaner.

Sådan beregnes oversvømmelsesscreeningen

Det grundlæggende i vurderingen af sandsynlighed for oversvømmelser fra vandløb er at bestemme vandstandsvariationen i vandløbet ved en given gentagelsesperiode.

I mange vandløb er der målinger af vandføring og/eller vandstand på én eller flere lokaliteter, men der findes ingen vandløb, hvor faren for oversvømmelser kan vurderes direkte på grundlag af udførte målinger. Samtidig skal vurderingerne ske i både målte og umålte oplande og helst ikke være alt for tidskrævende.

Den metode, som COWI har udviklet, bygger på en statistisk metode til at bestemme ekstreme vandføringer i både målte og umålte oplande kombineret med relativt simple metoder til at bestemme vandstande langs vandløb ud fra vandføringer med inddragelse af højdedata samt inter- og ekstrapolation af disse til ikke-målte strækninger i vandløb. Det sidste trin i evalueringen er en metode til at skabe et oversvømmelseskort ud fra de bestemte vandstande.


Beregnet oversvømmelsesudbredelse i Værebro Å for forskellige gentagelsesperioder af vandføring.
Rød - 10 års hændelse
Gul - 100 års hændelse
Blå - 1000 års hændelse

SIDST OPDATERET: 15.07.2016