Risikokortlægning

Foto: COWI
Viden om skadesomkostning ved oversvømmelse og sandsynlighed for udbredelse kan vise den aktuelle oversvømmelsesrisiko for et område, og dermed hvor klimatilpasning kan være særligt aktuelt eller økonomisk fornuftigt.

Klimaforandringer medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af havvandstandstigning og voldsommere nedbørshændelser. En risikokortlægning giver svaret på, hvor oversvømmelserne mest sandsynligt vil ske, og hvad det vil koste, hvis de sker.

Risikovurdering af fremtidens klima

I et kommunalt perspektiv kan en risikovurdering af potentielle oversvømmelser for hele kommunen give et billede af, hvor der er kritiske områder ved oversvømmelse, eller hvor det er uhensigtsmæssigt at placere nye bydele eller bygge et nyt hus. 

Sådanne kortlægninger, der samler hele kommunens udfordringer i én overordnet screening, er et godt værktøj i kommunalplanlægningen eller ved udarbejdelse af beredskabsplaner. Endelig kan risikovurderingen give borgerne et realistisk billede af konsekvenserne af fremtidens klima i lige præcis deres kommune.

Risikobillede for kommunen

Gennem sandsynlighedskortlægning af udbredelse for oversvømmelseshændelser giver kortlægningen en indikation af, hvor chancen for oversvømmelse statistisk set er størst.

Ved for eksempel at værdisætte hvad skadeomkostningen er for oversvømmelse af et parcelhus, en industribygning eller en vejstrækning, er det muligt at værdikortlægge kommunen i kroner og øre.

Summen af sandsynligheden og værdien af skadesfaktoren gør, at COWI kan udregne en økonomisk afstemt risiko for et område. Analysen opstiller dermed et risikobillede for kommunen, hvor alle hensyn er vægtet efter et ensartet princip.

Planlægning ud fra risikokort

Kommuner og forsyninger kan bruge COWIs risikovurdering som et fælles udgangspunkt for at finde overordnede, samlede løsninger i et bredt forum, hvor der skal tages hensyn til mange forskellige interesser.

Vurdering og kortlægning foretages ved hjælp af GIS (geografisk informationssystem), hvilket gør det muligt at printe fysiske kort eller anvende temalagene sammen med andre GIS-temaer som for eksempel bygninger, veje eller vandløb.

Med kortene og analyserne som udgangspunkt er det lettere for kommunerne at iværksætte klimatilpasningsløsninger, der kan indarbejdes i kommuneplaner.

Udarbejdelse af risikokort

For at kunne kortlægge den samlede risiko kræver det kendskab til udbredelse af oversvømmelseshændelser og herunder sandsynligheden for disse. COWI gennemfører GIS-analyser ved hjælp af blandt andet Skybrudskort® og digital højdemodel DDH® for oversvømmelseshændelser fra ekstrem nedbør, havet, strømningsveje på terræn og fra vandløb. Desuden kræves kendskab til værdien af en skadesomkostning – det vil sige, hvor meget koster det i erstatning, hvis et hus eller en vej oversvømmes.

Dernæst inddeles kommunen eller området i celler af 100x100 meter. Både sandsynlighed og værdi udregnes pr celle ud fra andel af cellens størrelse. Derefter ganges værdien og sandsynligheden, hvilket giver risikoen i hver enkelt celle.

Alle GIS-data kan efterfølgende overdrages, så de efterfølgende kan anvendes i det fremtidige planlægningsarbejde eller justere på værdier og vægtning.

 

Billede: Sandsynlighed x skadesomkostningsværdi = risiko

SIDST OPDATERET: 03.02.2016