Industrispildevand

Foto: COWI
Tidligere var myndighederne tilfredse, når spildevand overholdt de gældende udledningskrav. I dag forlanger man en integreret løsning (IPPC). COWI rådgiver om rensning af industrispildevand - herunder vandbesparelser, genvinding, affaldsminimering og renere teknologi.

En integreret løsning for industrispildevand indebærer, at produktionen indrettes på en måde, så spildstrømme og affaldsmængder reduceres. Desuden skal forbruget af kemikalier, råmaterialer og ressourcer begrænses gennem recirkulation og genvinding.

Best available techniques (BAT)EU har udgivet kataloger over de BAT-løsninger, som virksomhederne skal anvende. COWI sikrer, at nye anlæg og løsninger lever op til disse krav, som er implementeret i den danske miljølovgivning.

COWI lægger samtidig vægt på, at du får en god, fleksibel og økonomisk løsning, som i enhver henseende lever op til fremtidens miljøkrav.

Forskellige typer spildevandDe forurenende stoffer i spildevandet bør begrænses ved kilden. Når man ikke kan nå længere ad den vej, må resten klares i et renseanlæg.

Industrispildevand kan indeholde biologisk nedbrydelige organiske forbindelser, der kan fjernes ved en biologisk rensning. Ikke-nedbrydelige eller giftige organiske stoffer skal ofte fjernes på anden vis - f.eks. ved kemisk oxidation eller forskellige fysisk-kemiske metoder. Syrer, baser, tungmetaller, uorganiske giftstoffer samt olie og opløsningsmidler kræver sædvanligvis særlige rensemetoder.

Mange forskellige brancherCOWI arbejder med spildevand inden for metalindustrien, levnedsmiddelindustrien, bryggerier, byggerisektoren, overfladebehandlingsindustrien, elektronikindustrien, farve- og lakindustrien, vaskeribranchen, tekstilindustrien, garverier, medicinalindustrien, plastindustrien, den kemiske industri samt olie-/gassektoren.

COWIs ydelserCOWI bistår kunderne med en komplet rådgivning ved etablering eller ombygning af renseanlæg. Vi gennemfører hele forløbet eller blot de dele, som kunden ønsker. Omfattende: problemanalyse, projektforslag, projektering, udbudsmateriale, tilbudsvurdering, tilsynsarbejde og indkøring.

På vores laboratorium udfører vi forsøg med avanceret kemisk oxidation samt kemisk fældning, ionbytning, kulrensning og meget mere. På den måde kan vi afprøve og optimere renseprocesserne, før de implementeres i fuld skala.

SIDST OPDATERET: 20.07.2016