Klimavurderinger i naturprojekter

Foto: martin vestergaard
Klimaforandringer påvirker naturen. Derfor indgår klimaforandringer som en del af vurderingsgrundlaget, når COWI rådgiver om naturforvaltning, VVM og Natura 2000.
Klimaforandringer som stressfaktor

 

Selvom naturen kan tilpasse sig og af den grund er forholdsvis robust over for klimaforandringer, er forandringerne stadig en stressfaktor. Derfor øges presset på Danmarks naturområder både nu og i fremtiden. Det går blandt andet ud over de arter og naturtyper, som EU-lovgivningen forpligtiger Danmark til at passe særligt godt på.

Størst trussel mod kystnære områder

 

Det er blandt andet de kystnære naturtyper, som i øjeblikket er mest truet af klimaforandringer. Hvis havvandet stiger som forudset, er der risiko for, at strandenge bliver permanent dækket af vand. En anden risiko er, at vandet i strandengene bliver mere ferskt på grund af større afstrømning fra oplandet. Sker det, forsvinder arter, som i dag er karakteristiske for strandenge. Også fugle og sæler kommer i fare, hvis lavvandede føde- og rasteområder forsvinder.

Planlægning får naturen til at vandre God planlægning vil sikre, at naturtyper kan vandre ind i landet, og at dyrearter kan flytte med gennem spredningskorridorer.

Når COWI laver klimavurderinger og rådgiver om, hvordan man kan hjælpe naturen med at tilpasse sig klimaforandringer, benytter vi GIS til at udarbejde oversvømmelsesscenarier. De viser, hvor man kan forvente at finde naturtyperne i fremtiden. På den baggrund kan man planlægge, hvor naturens egen dynamik kan få lov til at udfolde sig.

Handleplaner giver konkrete løsningerI denne proces kommer mange interesser i spil, og derfor kombinerer COWI ekspertviden inden for oversvømmelse, tekniske anlæg, arealanvendelse, naturens respons og dynamik, arternes krav til levested og ikke mindst arealplanlægning. Resultaterne af analysearbejdet samles i konkrete handleplaner for de enkelte områder.

SIDST OPDATERET: 02.12.2016