Landskabsanalyser og landskabskaraktermetoden

Foto:

​I COWI har vi nu stor erfaring i at bruge landskabskaraktermetoden og udføre landskabsanalyser på både kommunalt og lokalt niveau.

Landskabskaraktermetoden

Miljøministeriet udsendte i 2007 en vejledning i den såkaldte landskabskaraktermetode, som skulle støtte kommunerne i forvaltningen af landskabsværdierne i det åbne land. I de statslige retningslinjer for kommunerne (landsplanredegørelserne) anbefales denne metode. Metoden imødekommer de stigende krav, der stilles til den kommunale planlægning, og den er tænkt som en hjælp til kommunerne til at udarbejde strategier for forvaltningen af landskabet.

Vi har erfaring med at anvende landskabskaraktermetoden i sin helhed eller dele af metoden - det vil sige naturgeografiske analyser, kulturgeografiske analyser samt rumlige og visuelle analyser - på både lokal og kommunal skala. Vi foretager desuden landskabsscreeninger i relation til bestemte temaer (tekniske anlæg, byudvikling, nye naturområder mv.) samt landskabsvurderinger og sårbarhedsanalyser.

Landskabsanalysen kan bruges i flere sammenhænge

I en landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden inddrages både natur- og kulturgrundlaget samt de rumlige og visuelle forhold i et projektområde. Herved sikres det, at de eksisterende landskabsværdier er blevet klarlagt, inden analysen fortsætter med udarbejdelsen af strategier. De udarbejdede strategier og vurderinger fra landskabsanalysen kan herefter bruges i kommuneplanlægningen og indarbejdes i kommuneplanen.

I COWI udfører vi både landskabsanalyser i deres fulde udstrækning og på screeningsniveau. Vi tilbyder desuden at udarbejde analyser for vigtige delområder eller i forbindelse med større, konkrete projekter.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016