Områdeplaner for naturforvaltning

Foto: Martin Vestergaard
Områdeplaner for naturforvaltning er et eksempel på integreret planlægning i det åbne land. Planlægningen sker for sammenhængende landskaber som ådale, kystområder og større skove.
COWI forener forskellige interesser i det åbne land i sammenfattende områdeplaner for naturforvaltning. Her ser vi på landskab, natur, friluftsliv, landbrug, kulturhistorie og vandmiljø. Når vi kortlægger de mange forskellige interesser, finder vi løsninger for områdets fremtidige arealforvaltning, så den bliver sammenhængende og bæredygtig og tager udgangspunkt i lokale forhold.

Udarbejdelse af områdeplaner

Udarbejdelse af en områdeplan starter med kortlægning ved hjælp af GIS-analyser og feltbesigtigelse af særligt værdifulde områder.

Når vi beskriver et områdes landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, har vi fokus på de nuværende værdier og trusler og på det fremtidige potentiale. Vi kortlægger områdernes administrative status f.eks. Natura 2000, fredninger og regionale planer. Samtidig vurderer vi effekterne af den hidtidige naturforvaltning.

Hensyn til områdets værdierI områdeplanen vurderer vi mulighederne for at sikre, udvikle og formidle områdets værdier. Vi giver forslag til naturgenopretning og landskabspleje, etablering af faunapassager og stier for mennesker. Etablering af rekreative faciliteter og f.eks. skilte og turfoldere er en vigtig del af naturforvaltningen i en områdeplan.

Faglig rådgivningIfølge planloven skal alle planer i offentlig høring. COWI deltager som faglig rådgiver i processen med offentliggørelse og gennemførelse af forskellige former for borgerinddragelse ved f.eks. at være mødeleder og stå for workshopper.

SIDST OPDATERET: 02.12.2016