Plejeplaner

Foto:
Den lysåbne natur i Danmark er truet af bl.a. tilgroning. COWI udarbejder plejeplaner for naturområder for at sikre sjælden natur og oplevelsesværdier.

Områder med lysåbne naturtyper i Danmark er i dag nogenlunde sikret via Naturbeskyttelsesloven. Men naturkvaliteten er truet af tilgroning på grund af forurening med næringsstoffer og vandstandssænkning, og fordi græsning og høslæt forekommer stadig sjældnere. Derfor forsvinder levesteder for dyr og planter, der er karakteristiske for disse naturtyper.

Langsigtede plejeplanerNaturpleje forhindrer tilgroning af de lysåbne naturtyper. COWI udarbejder plejeplaner for naturområder og sikrer en langsigtet forvaltning, der bevarer og udvikler et områdes biologiske, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier.

Kortlægning som del af plejeplanen

COWIs plejeplaner omfatter kortlægning af eksisterende og potentielle naturværdier på baggrund af undersøgelser af flora og fauna. Desuden registrerervi landskabsøkologiske forhold, fortidsminder samt trusler som f.eks. rekreativt slid, tilgroning og landskabsukrudt.

Fremstilling af kort På baggrund af naturundersøgelserne fremstiller vi kort i MapInfo, som kan indgå som GIS-lag i myndighedens plejeplan for området. Følgende er eksempler på korttyper:

  • Oversigtskort over lokaliteten på luftfoto og topografiske kort
  • Kort med de beskyttelsesrelaterede planforhold
  • Historiske kort
  • Kort over forekomst af særlige arter og naturtyper
  • Tilstands- og plejekort
  • Kort over målsætninger for delområder.

COWI kan også understøtte myndighedens formidlingsarbejde i form af brochurer, webtekster og anden borgerinformation.

Målsætninger og plejeplanerVi udarbejder plejeplanen med udgangspunkt i områdets tilstand, beliggenhed, anvendelse, potentielle naturindhold, rekreative muligheder mv.

På den baggrund opstiller vi målsætninger for delområder, og vi vurderer behovet for plejeplanens fremtidige omfang. Anbefalingerne omfatter plejehyppighed og sæson for pleje samt plejemetoder og deres publikumsvenlighed. Metoderne kan f.eks. være mekanisk pleje, græsning og rydning. Plejeplanen kan danne grundlag for udbud af naturplejen.

Plejeplanerne er operationelle og skaber overblik over indsatsen i eksempelvis et fredet område.

 

 

 

SIDST OPDATERET: 03.02.2016