Sørestaurering

Foto: Martin Vestergaard
Mange søer bliver i dag ikke længere forurenet, men de har stadig en dårlig vandkvalitet og lav naturværdi. COWI rådgiver i alle faser af sørestaurering.
Sørestaurering kan bestå af oprensning af søbunden, rensning af søvand, opfiskning af fredfisk eller andre indgreb over for fiskebestanden.

Planlægning og prissætning ved sørestaurering
Danske søer er vidt forskellige i deres karakter. For at nedsætte forureningen kan COWI bidrage med at klarlægge miljøtilstanden i søen. Derefter kan vi udpege det mest egnede tiltag som udgangspunkt for prissætning og planlægning af sørestaureringen.
 
Naturgenopretning og byggemodningRestaurering af søer er særligt aktuelt som naturgenopretningstiltag og til forbedring af vandmiljøet på grund af de nye krav i miljømålsloven, der er den danske fortolkning af EU's vandrammedirektiv.

Samtidig er der i forbindelse med byudvikling stor interesse for at skabe søer og damme som nærrekreative områder. Her kan COWI integrere rådgivning om byggemodning med naturgenopretning.
 

COWI rådgiver om søer

COWI rådgiver i alle faser af restaurering og genetablering, lige fra fastlæggelse af miljø- og naturgrundlaget og videre til planlægning, projektering og gennemførelse. Der er ofte brug for skræddersyede tiltag til de enkelte søer.
 
Restaureringsprojekter for søer kræver samarbejde mellem flere parter som myndigheder, lodsejere og repræsentanter for brugerinteresser. I COWI har vi stor erfaring med at understøtte denne diskussions- og beslutningsproces.

SIDST OPDATERET: 13.04.2018