Vandløb

Foto: Henrik Lynghus
Danske vandløb er levested for mange dyr og planter. Vandløbene forbinder andre naturområder, og de giver mulighed for mange oplevelser for mennesker. COWI arbejder med at skabe mere liv i vandløbene ved genopretning og skånsom vedligehold.

Vores vandløb skaber liv i landskabet. De er naturens forbindelseslinjer fra skove, søer, enge og moser til hav og fjord og kan rumme en stor rigdom af fisk, dyr og planter. Mange danske vandløb har dog en dårlig miljøtilstand, da de er præget af tidligere tiders reguleringer samt af nutidens vandindvinding, spildevandsudledning eller hårdhændet vedligeholdelse.

Liv i vandløbene
COWI arbejder for at skabe mere liv i vandløbene gennem miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. Det gøres med skånsom grødeskæring, sandfang og mere grus og sten i vandløbene. Vi arbejder også med at genskabe slyngede vandløb og omgivende våde enge. Rørlagte vandløb åbnes, og der etableres faunapassager forbi store og små opstemninger.
 
Restaurering af vandløbCOWI rådgiver om vandløbsrestaurering fra opmåling til hydrauliske beregninger og konsekvensvurderinger. Vi kan også forestå udbud og tilsyn i anlægsfasen i samarbejde med den valgte entreprenør.
 
Administration af vandløbVandløbsadministration med revision eller udarbejdelse af vandløbsregulativer er endnu en af COWIs ydelser. Vandløbsadministration omfatter også vandløbssager, udbud af vandløbs-vedligeholdelse og overvågning af vandløbenes miljøtilstand.
 
Redskaber Til vandløbsadministration, projektering af vandløb og hydraulisk dokumentation anvender vi det stationære vandløbsadministrationssystem VASP fra DDH-Data og det dynamiske beregningsprogram MIKE-11 fra DHI.

SIDST OPDATERET: 02.12.2016