Miljøovervågning

Foto: Niels Åge Skovbo
Miljøovervågning er en systematisk dataindsamling, der gentages over tid. Overvågningen anvendes til at dokumentere miljøets tilstand og eventuelle påvirkninger. COWI tilbyder rådgivning inden for en lang række typer af miljøovervågning.

Miljøovervågning anvendes til at vurdere miljøets generelle tilstand og udvikling, eksempelvis vegetationsudvikling i lysåben natur, miljøtilstand i fjorde og søer eller ændringer i dyrelivet på havbunden.

Miljøovervågning giver ny videnMiljøovervågning kan også anvendes til at dokumentere konkrete projekters effekter på miljøet, idet nogle effekter først viser sig flere år efter realiseringen af et bygge- eller anlægsprojekt.

Endelig kan miljøovervågning anvendes til at vurdere, om afværgeforanstaltninger foreslået i en VVM-redegørelse virker efter hensigten. Der kan således oparbejdes ny viden om, hvilke tiltag der virker, og hvilke der er mindre effektive.

Miljøvurering af hav, ferskvand og terrestrisk naturI COWI arbejder mange forskellige specialister sammen om opgaverne med miljøovervågning, afhængigt af hvilken type overvågning det drejer sig om. Opgaverne foregår både i Danmark og resten af verden og omhandler miljøovervågning i forbindelse med VVM og miljøvurderinger − både for hav, ferskvand og terrestrisk natur. 

Miljøovervågning i VVM-undersøgelserSelv om det ikke er et lovkrav, har COWI i nogle tilfælde udarbejdet overvågningsprogrammer i forbindelse med VVM-undersøgelser. Disse handler om alle de forskelligartede aspekter, der behandles i en VVM, lige fra grundvand til natur.

Et overvågningsprogram kan f.eks. undersøge, hvorvidt flagermus anvender de opsatte flagermuskasser, eller om en faunapassage ved et nyt vejanlæg benyttes af rådyr og ræve i det åbne land. På havet overvåges genindvandring af f.eks. alger og muslinger efter afsluttet anlægsarbejde til eksempelvis nye broanlæg.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018