Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / VVM, miljøvurderinger og overvågning / Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer

Foto: stock.xchng_Tory Byrne
Gennem miljøvurderingsprocessen optimerer COWI planer og programmer, så der bliver taget hensyn til miljøet allerede i planprocessen.

Alle myndigheders planer, herunder kommuneplaner, lokalplaner, råstofplaner, affaldsplaner, vandforsyningsplaner og spildevandsplaner kan være omfattet af krav om miljøvurdering. Planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, og planer, der kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, er generelt omfattet af krav om miljøvurdering. Andre planer kan også være omfattet af dette krav.

Sikrer hensynet til miljøet i planlægningen

Formålet med miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at integrere miljøhensyn allerede under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer. Miljøvurderingen skaber rammerne omkring en konstruktiv proces, som skal sikre, at der er taget hensyn til miljøet i planlægningen.

Screening, afgrænsning, miljøvurdering og overvågning

COWI gennemfører hele processen omkring miljøvurdering. Vi yder rådgivning fra den indledende screening af, om planen er omfattet af kravet om en miljøvurdering.

Næste trin er en afgrænsning af miljøvurderingen, hvor også emner, der er relevante at undersøge nærmere i miljøvurderingen, bliver fastlagt. Udgangspunktet er et bredt miljøbegreb, der rummer emner som biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskers levevilkår og sundhed, fauna og flora, jordbund, vand, luft og klimatiske forhold samt materielle goder, landskab og kulturarven.

På baggrund af den gennemførte afgrænsning udarbejder vi miljøvurderingen, og endelig giver vi forslag til miljøovervågning af miljøpåvirkninger, når planen er ført ud i livet.

Vores lange og righoldige erfaring med mange forskellige typer miljøvurderinger gør, at vi er i stand til at fastlægge et passende detaljeringsniveau for miljøvurderingen, som altid bør være tilpasset planens detaljeringsgrad.

Miljøvurderinger for myndigheder

COWI arbejder med miljøvurderinger, når vi bistår myndigheder, herunder kommuner med at udarbejde kommune- og lokalplaner, og vi har herigennem et godt udgangspunkt for at justere planerne i samspil med miljøvurderingen.

Vi arbejder også med miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelser, hvor vi indarbejder miljøvurderingen og VVM'en til én samlet miljørapport.

Desuden udarbejder vi miljøvurderinger for nationale planer som forsyningssikkerhedsplan for naturgas, vindmøller til havs, de statslige vandplaner og udpegning af arealer til opstilling af nye vindmølletyper.

Endelig udarbejder vi miljøvurderinger for internationale myndigheder.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018