Bilag IV- og bilag I-arter

Foto: Niels Åge Skovbo
EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv beskytter en lang række dyre- og plantearter. COWI rådgiver om disse arters tilstedeværelse, og hvordan et projekt eller en plan kan undgå at påvirke arterne.

I daglig tale kaldes de beskyttede arter 'bilag IV-arter', da de er opført på bilag IV af EU's habitatdirektiv, eller bilag I-arter, da de er opført på bilag I i EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Bilag IV-arterne omfatter bl.a. alle arter af flagermus, padder − som stor vandsalamander og grønbroget tudse - markfirben, odder, grøn kølleguldsmed og planter som gul stenbræk og mygblomst. Bilag I-fuglearterne kan være ynglende eller trækkende fuglearter som sangsvane, isfugl, rørhøg, skarv, bramgås og rødben.

Beskyttede arterArterne er beskyttet gennem et forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af deres yngle- eller rasteområder. De lever i det åbne land og de egentlige naturområder, men også inde i byerne kan arter som flagermus have parker og gamle huse som levesteder. Arterne er beskyttede, uanset hvor de lever, og uanset hvad der evt. kan påvirke dem.

COWI eftersøger arterne

For at undgå at et projekt påvirker arternes yngle- eller rasteområder, er det nødvendigt at lave en kortlægning af, hvor arterne findes. Dette arbejde udføres af COWIs biologer, som f.eks. registrerer flagermus og stor vandsalamander om natten. Om dagen eftersøger vi markfirben på sandede skrænter med lav vegetation.

På basis af kortlægningen kan vi vurdere, om et projekt vil påvirke arterne. En påvirkning kan bestå i direkte ødelæggelse, hvis f.eks. et vandhul fyldes op, eller et træ fældes. Men det kan også være mere indirekte, f.eks. etablering af spredningsbarrierer, så dyrenes naturlige vandring mellem yngle- og rasteområder forhindres. Hvis et projekt betyder øget næringsstoftilførsel, kan dette på sigt ødelægge de beskyttede arters levesteder.

Afværgeforanstaltninger For at forhindre eller mindske den negative påvirkning er det muligt at lave afværgeforanstaltninger, som bevarer den økologiske funktionalitet for bestanden af den beskyttede art. Dette kan blandt andet være etablering af faunapassager, gravning af nye vandhuller, boring af hulheder i træer til rastepladser for flagermus.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018