Natura 2000-konsekvensvurdering

Foto: Martin Vestergaard
Hvis en plan eller et projekt kan påvirke et Natura 2000-område, er der krav om at udarbejde en Natura 2000-konsekvensvurdering. COWI har stor erfaring med denne type vurdering, både selvstændigt og i forbindelse med f.eks. VVM-redegørelser.

Øget næringsstofudledning, øget støj og ændret anvendelse af arealer er blandt de mulige følger af anlægs- og byggeprojekter samt planer f.eks. i form af sektorplaner eller kommune- og lokalplaner.

Hvis disse påvirkninger finder sted i selve Natura 2000-området, eller hvis de påvirker ind i det beskyttede område, er der lovkrav om at udarbejde en Natura 2000-konsekvensvurdering. Er projektet samtidig omfattet af VVM-reglerne, udarbejdes Natura 2000-konsekvensvurderingen som et selvstændigt afsnit i VVM-redegørelsen. Det samme gælder de planer, der er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer.

Vurdering af konsekvenser for planter og dyr

En Natura 2000-konsekvensvurdering indeholder en række faste elementer. Først skal der være en redegørelse for selve projektets omfang og dets afledte effekter.

Herefter beskrives udpegningsgrundlaget i form af særlige beskyttelseskrævende naturtyper, planter og dyr i det relevante Natura 2000-område. Der lægges særlig vægt på den nuværende udbredelse og tilstand samt målsætninger og trusler.

Endelig vurderes det, hvordan projektet kan påvirke hver enkelt af de arter og naturtyper, der findes på udpegningsgrundlaget.

Gunstig bevaringstilstandVurderingen tager udgangspunkt i at opretholde gunstig bevaringstilstand. Ud over betydningen for de udpegede Natura 2000-områder vurderes projektets konsekvenser også for de særligt strengt beskyttede arter (bilag IV-plante- og dyrearter, bilag I-fuglearter).

Juridiske og biologiske eksperterDer er mange juridiske aspekter i forbindelse med Natura 2000-konsekvensvurderinger og de krav, der stilles. Derfor bygger COWIs rådgivning på et integreret samarbejde mellem juridiske og biologiske eksperter.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018