Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / VVM, miljøvurderinger og overvågning / VVM-undersøgelser / Projektering af afværgeforanstaltninger

Projektering af afværgeforanstaltninger

Foto:

​COWI projekterer afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlægsprojekter, som påvirker naturen. Under projekteringen foreslår vi antal, størrelse, type og placering af afværgeforanstaltningerne.

​Erstatningsvandhuller, faunapassager, paddehegn, ledebeplantning og vildthegn er alle eksempler på afværgeforanstaltninger, som kan indarbejdes i et projekt for at afbøde den negative virkning, et anlægsprojekt har på naturen.

Vurdering af afværgeforanstaltninger

COWI fastlægger omfanget af et projekts afværgeforanstaltninger ved at tage udgangspunkt i anbefalingerne i en eventuel VVM-redegørelse eller et plantillæg med vilkår og vurdere, om de er tilstrækkelige og lever op til aktuelle reg-ler og vejledninger.

Projektering af afværgeforanstaltninger

Ved projektering af afværgeforanstaltningerne fastlægger COWI helt detaljeret den endelige type, placering og udformning af projektets afværgeforanstaltninger. Afværgeforanstaltninger skal være med til at undgå, mindske eller kompensere for de negative påvirkninger af naturen ved et bygge- eller anlægsprojekt.

Ved projektering af et erstatningsvandhul kortlægger vi for eksempel områder, der er egnet til etablering af vandhullet – både ud fra et hydrologisk, geoteknisk og biologisk synspunkt.

Vi fastlægger udformning, størrelse og placering, så de bedst muligt opfylder de biologiske krav for den eller de plante- eller dyrearter, man ønsker at tilgodese ved afværgeforanstaltningen. 

Ansøgninger, udbudsmateriale og tilsyn

COWI udfærdiger også myndighedsansøgninger og udbudsmaterialet og fører tilsyn under anlægsarbejdet.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018