Natura 2000

Foto: Niels Åge Skovbo
Den unikke europæiske natur er beskyttet af Natura 2000-direktiverne. COWI rådgiver i forvaltning af Natura 2000, som kræver specialiseret naturfaglig og juridisk viden.

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter beskyttet via Natura 2000-direktiverne. I hele EU er der udpeget Natura 2000-områder og alene i Danmark 261 habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder.

Natura 2000-direktiverne betyder desuden en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. For eksempel er flere almindeligt udbredte danske dyrearter omfattet af disse bestemmelser – det gælder bl.a. alle arter af flagermus, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben.

COWI lægger planer for Natura 2000

Et hold af højt specialiserede medarbejdere i COWI arbejder med mange forskellige problemstillinger inden for Natura 2000. Opgaverne løses både i Danmark og i de øvrige europæiske lande.

For alle de danske Natura 2000-områder skal der udarbejdes Natura 2000-planer, der klarlægger trusler og fastsætter målsætninger. Her trækker kunderne ikke alene på COWIs faglige viden om at kortlægge dyr, planter og naturtyper. Vi rådgiver også om den juridiske rækkevidde af de forskellige bestemmelser i forhold til afgørelser i f.eks. det danske Naturklagenævn og EU-Kommissionen.

Natura 2000 og miljøvurderingerCOWI ser også på Natura 2000-aspekter i alle de VVM-redegørelser og andre typer miljøvurderinger, vi udfører. Vi har mange års erfaring i at vurdere konsekvenser for dyr, planter og naturtyper i forhold til påvirkninger fra f.eks. vejanlæg, byggeri og grundvandssænkning.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018