Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning / Vandmiljø og naturgenopretning

Vandmiljø og naturgenopretning

Foto: Martin Vestergaard
Naturgenopretning og naturbeskyttelse genskaber både tidligere tiders natur og sikrer naturen for fremtiden. Samtidig får befolkningen bedre adgang til at opleve natur, kulturhistorie og landskab.

Danmarks fjorde og kystmiljøer er hårdt belastede af næringsstoffer, som forringer de biologiske forhold. COWI rådgiver om naturbeskyttelse og overvågning, så vandmiljøet kan genvinde en god tilstand. I Danmark har vi bidraget til at genskabe og beskytte vandmiljøer ved vandløb, moser, ferske enge, strandenge, søer og kystområder.

NaturgenopretningNaturgenopretning kræver viden om landskabets kulturhistorie, områdets udnyttelse gennem tiden og om naturværdier i kombination med praktisk erfaring og tekniske løsninger.

COWI tilbyder rådgivningsydelser inden for naturgenopretning af tør natur som f.eks. højmoser, krat og overdrev. I byerne rådgiver COWI også om etablering af bynatur, grønne arealer og kombinerede søer/regnvandsbassiner, som giver borgerne adgang til naturoplevelser i deres nærmiljø.

Store og små naturgenopretningsprojekter

COWI har over 20 års erfaring med projekter inden for naturgenopretning og naturbeskyttelse af vandmiljøer i Danmark og i udlandet. COWIs ydelser omfatter:

 • Ideskitser og assistance ved prioritering af indsatsen
   
 • Tekniske forundersøgelser - vandmiljø, hydraulik, biologi, beskyttelsesinteresser, tekniske anlæg, konsekvensvurderinger
   
 • Projektering, udbud og tilsyn
   
 • Visualisering af scenarier på plankort, i 3D og ved animation
   
 • Formidling til lodsejere, borgere, myndigheder.

SIDST OPDATERET: 13.04.2018