360° billeddokumentation af alle veje og deres omgivelser i Danmark

 

COWI A/S ("COWI") har siden 2016 gennemført en landsdækkende fotografering af alle veje og deres omgivelser med 360° panoramabilleder for hele Danmark, og vi har gentaget denne fotografering hvert andet år siden. Billederne bearbejdes og samles i databasen, Danmarks Digitale Gadefoto (DDG).

DDG dækker ca. 108.000 km offentlige veje og private fællesveje med ca. 7 m mellem hvert billede. Privatveje fotograferes ikke.

Billederne optages i gadeniveau fra COWIs gadefotobiler, hvorpå der er monteret et GPS-styret 360° kamera. Billederne har en opløsning på 72 Megapixel og for hvert billede registreres kameraposition og tidspunkt for optagelsen. Alle ansigter og nummerplader på biler sløres.

HVOR FOTOGRAFERES?

DDG dækker veje, der benyttes til almindelig motoriseret færdsel og tjener som adgang for flere ejendomme med følgende modifikationer:

 • På større parkeringspladser fotograferes tilkørselsvej/stamvej og stikvej
 • Kolonihaver fotograferes i udgangspunktet ikke
 • Adgangsveje, der betjener mere end en koteletgrund, og hvor vejen i sin udformning fremstår som et privat adgangsareal, fotograferes ikke

HVORNÅR FOTOGRAFERES?

Første landsdækkende fotografering blev udført i perioden april – september 2016. Fotograferingen er herefter blevet gentaget i samme periode hvert andet år.

HVAD FOTOGRAFERES?

DDG fotograferes fra bil, der kører på vejnettet. Alt synligt fra vejen vil således være en del af DDG.

HVAD BRUGES DDG TIL?

DDG er en kommerciel database, der mod licensbetaling stilles til rådighed, bl.a. til offentlige myndigheder og private virksomheder, der kan anvende billedmaterialet som dokumentation og til at effektivisere arbejdsgange.

DDG anvendes af bl.a.:

 • Statslige myndigheder – som led i sagsbehandling
 • Kommuner – som støttedata i byggesagsbehandling, tilstandsregistrering af veje, skilte og andet byudstyr
 • Forsyningsselskaber – til vurdering af synlige installationer og belægninger
 • Regioner – til vurdering af oversigtsforhold og hurtig vurdering af lokale forhold ved ambulanceudrykning
 • Finans- og forsikringsvirksomheder – bl.a. vurdering af bygningsforhold
 • Ingeniørvirksomheder

COWIs kunder er selv dataansvarlig for den brug, der finder sted hos dem, og anvendelsen af DDG internt hos COWIs kunder er ikke et anliggende for COWI.

COWI stiller Danmarks Digitale Gadefoto til rådighed via licensaftaler, der som udgangspunkt ikke giver kunderne ret til at publicere DDG på offentligt tilgængelige internetsider, bortset fra enkeltstående billeder til illustration eller dokumentation af konkrete sagsforhold.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Denne privatlivsnotits er alene gældende for COWI’s (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandling af personoplysninger i forbindelse med Danmarks Digitale Gadefotos. Oplysningerne der fremgår i denne privatlivsnotits fremgår ligeledes af vores generelle privatlivsnotits. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de to, finder nærværende privatlivsnotits forrang.

1) Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, Danmark, +45 56 40 00 00, dataprivacy@cowi.com er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger gældende for denne privatlivsnotits.

2) Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores gadefotoprodukter (Danmarks Digitale Gadefoto), der udbydes til offentlige myndigheder og private organisationer til professionel brug. Behandlingen afgadebilleder og de personoplysninger, der er forbundet hermed, anvendes til at levere værktøjer til offentlige myndigheder og private organisationer, til brug for dokumentationsformål og for at forbedre en bred vifte af arbejdsgange for disse slutbrugere.

I forbindelse med dataindsamlingen, kan vi behandle personoplysninger såsom billeder af bygninger, veje, adresseregistrering samt dato og klokkeslæt for, hvornår billederne er taget. I den forbindelse kan der fremkomme billeder af enkeltpersoner og nummerplader, som dog sløres ved hjælp af algoritmer. Forinden sløringen af nummerplader, kan vi bruge disse til at forbedre algoritmernes sløringsteknikker, hvorefter oplysningerne slettes.

Retsgrundlaget for behandlingen afdisse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, hvorefter behandlingen beror på vores legitime interesse i at tilbyde værktøjer til offentlige myndigheder og private organisationer til dokumentationsformål og for at forbedre en bred vifte af arbejdsgange i relation til eksempelvis byudvikling og planlægning. Endvidere er det i vores legitime interesse at behandle nummerplader for at forbedre vores sløringsteknikker.

Personoplysningerne indsamles fra foruddefinerede offentlige veje, private fællesveje og offentlige arealer og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området samt færdselsloven. Vejoplysningerne stammer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidligere Geodatastyrelsen).

3) Kategorier af modtagere af personoplysninger

De i afsnit 2 nævnte personoplysninger kan videregives til følgende kategorier af modtagere, såfremt videregivelsen er krævet ved lov, eller hvis videregivelsen er lovlig:

 • Øvrige selskaber i COWI-koncernen.
 • Kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere.
 • Offentlige myndigheder som skattemyndigheder, politi og kommuner.
 • Som led i driften af vores virksomhed, kan personoplysningerne videregives til eksterne leverandører, herunder uafhængige dataansvarlige og databehandlere.

4) Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller internationale organisationer

Vi kan overføre de personoplysninger der fremgår af denne privatlivsnotits til et tredjeland (et land uden for EU/EØS). Vi har etableret de nødvendige og passende garantier for at beskytte denne overførsel af personoplysninger. En kopi af disse garantier kan rekvireres hos dataprivacy@cowi.com.

5) Tidsrummet for behandlingen af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i relation til Danmark Digitale Gadefotos behandles indtil indsamlingen og sløringen af data er gennemført. Dette forløb tager som hovedregel 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes eller sløres.

6) Dine rettigheder

Efter gældende lovgivning har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte gadefoto@cowi.com.

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Berigtigelsesret: Du har ret til at anmode om at få rettet dine personoplysninger, såfremt de ikke er korrekte.

 • Sletningsret: I visse tilfælde er du berettiget til at få personoplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Begrænsningsret: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Såfremt du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne, bortset fra opbevaringen, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller særligt vigtige samfundsinteresser.

 • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 • Retten til at trække samtykke tilbage: Såfremt behandlingen af dine personoplysningerne er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til os. Trækkes samtykket tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

7) Klageadgang

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til os i henhold til afsnit 1 eller ved at kontakte gadefoto@cowi.com. Du har også mulighed for at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed. I Danmark er Datatilsynet den nationale tilsynsmyndighed.