Digital indsamling af LCA-data

En helt ny digital platform, LCAcollect, skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at indsamle ensartet LCA-data (Life Cycle Assessment data) for byggematerialer, som kan bruges til at dokumentere byggeriets klimaaftryk i henhold til bygningsreglementets nye klimakrav per 1.januar 2023.

Arkitema og COWI er initiativtagere og primære udviklere på LCAcollect. Derudover består arbejdsgruppen af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Molio, Rambøll, FRI, Danske Ark, CG Jensen, Bygherreforeningen, DI og Bolig- og Planstyrelsen (som observatør).

LCAcollect blev d.1.marts 2023 stillet frit til rådighed for branchen i. 

LCAcollect er et samarbejde

For at bygge et værktøj, som alle i byggebranchen kan benytte, arbejder repræsentanter fra hele branchen sammen, så alle behov tilgodeses. Løsningen er for alle – og alle er en del af løsningen.

Kom forbi vores projektkontor i BLOXHUB

Få svar på dine spørgsmål om værktøjet

  1. Hvorfor er der brug for et nyt LCA-værktøj?
  2. Hvordan bliver LCAcollect finansieret?
  3. Hvordan passer det sammen med LCAbyg?
  4. Hvornår er LCA-værktøjet klar til brug?
  5. Hvordan kan jeg blive inddraget i processen?

Hvorfor er der brug for et nyt LCA-værktøj?

Den 1.januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk. De nye klimakrav gælder for byggerier, hvor der ansøges om byggetilladelse efter den 1. januar 2023. Ansøgninger om byggetilladelse inden vil således ikke blive omfattet. Der kommer to nye bestemmelse om klimapåvirkning i bygningsreglementet:
  1. Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq. /m2/år. Fra 2025 vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet, men det forventes, at grænseværdierne skærpes hvert andet år.
  2. Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en såkaldt Life Cycle Assessment (også kaldet LCA eller livscyklusvurdering).

Det stiller store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne opføre deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk.

LCAcollect skal hjælpe byggebranchen med at opfylde kravene ved at indsamle data om byggematerialer til brug ved beregning af det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering.

Der findes i dag ingen fælles platform til at håndtere de mange informationer, der skal til for at dokumentere en bygnings klimaaftryk. Det besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og organisationer på tværs af byggebranchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere.

Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, som er tilgængelig for alle. LCAcollect vil ligeledes kunne samle tilstrækkelig baseline data til, at man kan fastsætte realistiske grænseværdier fra 2025, som vil være med til at gøre byggebranchen endnu grønnere. 

Hvordan bliver LCAcollect finansieret?

Udviklingen af LCAcollect bliver finansieret af Realdania. Det vil sige, at når værktøjet bliver frigivet til byggebranchen, vil det som udgangspunkt ikke koste noget at benytte det, så længe det fortsat er under udvikling. LCAcollect vil herefter være drevet som et non-for-profit værktøj. Dette er for, at værktøjet forbliver tilgængeligt for alle, og kan benyttes som en branchestandard. 

Hvordan passer det sammen med LCAbyg?

Det nye værktøj bruges til at indsamle oplysninger om bygningsdele og materialer, som så kan eksporteres til LCAbyg for at gennemføre selve LCA-beregningen. LCA-Byg er Bolig- og Planstyrelsens værktøj til at beregne byggeriets miljøprofil og ressourceforbrug.

Hvornår er LCA-værktøjet klar til brug?

Værktøjet forventes at være klar til branchen i starten af 2023, og kan dermed bruges i forbindelse med nye projekter, der er underlagt bygningsreglementets krav fra årsskiftet 2023.  

Hvordan kan jeg blive inddraget i processen?

Du kan tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager flere informationer om, hvad vi laver. Du vil også blive inviteret til webinar om anvendelse af værktøjet og du vil få direkte besked, når det er færdigt. 

Her vil du også få mulighed for at være med til at teste værktøjet. 

Hvis du skriver dig op til nyheder fra Molio, skal du være opmærksom på, at du samtidig bliver tilmeldt Molio Community. Hvis du alene er interesseret i mails vedrørende LCA, skal du sætte flueben i dette interesseområde.


Tilmeld dig Molio Community

Du kan også kontakte os direkte med spørgsmål eller idéer.

JENS HØJGAARD CHRISTOFFERSEN, GROUP CEO COWI

Et vigtigt skridt for en grønnere byggebranchen

"Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave."

CHRISTINA HVID, CEO MOLIO

Løbende tilpasning til branchens behov

"Vi er rigtig glade for, at vi er blevet valgt til at stille dette LCA-dokumentationsværktøj til rådighed for hele byggebranchen, udbrede det og løbende tilpasse det, så det følger branchens behov. På denne måde vil vi være med til at sikre, at LCA- dokumentationen indsamles digitalt og ensartet, så de nye BR18-krav kan implementeres præcist, transparent og effektivt."

METTE QVIST, CEO I GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

Dokumentation skal ikke være tidskrævende

"Byggebranchen er en af de mest klimabelastende sektorer, så derfor er det positivt, at alle der bygger nyt nu pålægges at dokumentere deres CO₂-aftryk. Vi ved, at det bliver en omfattende øvelse at få alle med, særligt de mindre entreprenører og rådgivere. Netop derfor er det vigtigt, at vi sammen går ind og kigger på, hvordan vi skaber en fælles, brugervenlig platform, der ikke gør dokumentationen til en tidskrævende byrde for byggeriet,”

Kontakt

Daniel Maimann
Associate Digital Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 5640 5453