Det skal du vide, når ændringerne til bygningsreglementet træder i kraft 1.januar 2023

13.12.2022

De nye ændringer til Bygningsreglementet (BR18) kommer til at sætte en grøn dagsorden for fremtidens byggeri. Med CO₂ begrænsninger til større byggeri og generelle krav om dokumentation af klimaaftryk, er der for alvor taget nogle nødvendige og tidssvarende skridt, som skal være med til at nedbringe CO₂ niveauet i en af Danmarks store, forurenende industrier.

Et politiske flertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri. Der var dengang bred enighed om, at der som et led i strategien skulle indfases krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk. Det er disse krav, der træder i kraft d.1.januar 2023, og som har en stor betydning for entreprenører, bygherrer og andre aktører i branchen. 

Hvad går de nye klimakrav ud på?

De nye klimakrav gælder for byggerier, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2023. Bygningerne skal ligeledes være omfattet af kravet om energiramme (dvs. bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser).

Der kommer to nye bestemmelse om klimapåvirkning i BR18:

  1. Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq. /m2/år
  2. Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en såkaldt Life Cycle Assessment (også kaldet LCA eller livscyklusvurdering).

CO2-eq er en forkortelse for CO2-ækvivalent, og er den enhed, man bruger til at vurdere den samlede klimapåvirkning. Det er således ikke kun CO₂ der bliver opgjort, men også andre drivhusgasser såsom metan og lattergas.

I BR18 indføres det, at nybyggeri over 1.000 m2 maksimalt må udlede 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år. Fra 2025 vil der ydermere fastsættes en grænseværdi for nybyggeri under 1000 m2. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet, men alt tegner til, at grænseværdierne skærpes igen i 2027 og 2029.

LCA: byggeriets totale klimapåvirkning

LCA er en metode, der anvendes til at beregne miljøpåvirkning over en 50-årig periode. LCA benyttes ikke kun i byggebranchen, men er et kendt redskab, omend ikke lige udbredt på tværs af alle brancher. Ved en LCA-beregning fastslår man materialers miljøpåvirkninger gennem forskellige stadier af deres livscyklus.

Miljøpåvirkninger i byggeriet opstår for eksempel i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt ved bortskaffelse, genanvendelse og potentiale for efterfølgende nyttiggørelse.

Hvem er ansvarlig for at dokumentere?

Det er som udgangspunkt bygherre, der bærer ansvaret for at dokumenterer bygningens klimapåvirkninger samt at sikre, at dokumentationen for disse foreligger ved færdigmelding af byggeriet. Dokumentationen er en forudsætning for, at der opnås ibrugtagningstilladelse.

Der er ingen krav til, hvem der må udføre klimaberegning. Dette betyder, at både bygherre og entreprenøren kan få eksterne såvel som interne til at udføre arbejdet.

Hvad kan du gøre som entreprenør eller bygherrer?

Med de nye bestemmelser om klimakrav i BR18, er der ingen tvivl om, at der lægges mere ansvar over på de enkelte aktører i forhold til at drive den bæredygtige omstilling i byggebranchen.

For at undgå at klimapåvirkningens dokumentation bliver en tidskrævende administrationsproces, er flere parter på tværs af hele byggebranchen derfor gået sammen om at udvikle et digitalt værktøj, LCAcollect, der kan automatisere og forenkle LCA dataindsamling. Værktøjet bliver frigivet til markedet i starten af 2023.

Læs mere om LCAcollect

Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olese

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Green Transition & Sustainability Market Director
Buildings, Denmark

Tel: +45 56406328

Kontakt

Daniel Maimann
Associate Digital Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 5640 5453