Stort potentiale for at forbedre togskinners levetid og bæredygtighed

22.04.2022 / Carsten Jörn Rasmussen 

I de seneste årtier har omfanget af overfladefejl i skinner udviklet sig dramatisk over hele verden. Det har flere negative konsekvenser, herunder væsentligt øgede omkostninger og støj, og gør det samtidig mindre attraktivt at bruge offentlig transport som led i den grønne omstilling. I det følgende kan du læse om, hvordan en effektiv vedligeholdelsesstrategi kan reducere omfanget af omkostningstunge overfladefejl og forlænge skinners levetid.

Infrastrukturansvarlige verden over kæmper med at forlænge skinners levetid. Det gør de især ved at forsøge at reducere overfladefejl – såkaldt rolling contact fatigue (RCF). Ifølge Carsten Jörn Rasmussen, sporingeniør og seniorspecialist i COWIs afdeling for Jernbaner og metro, har problemet udviklet sig dramatisk de seneste to-tre årtier, hvilket modarbejder den grønne omstilling.


”Jernbanetransport er en klimavenlig transportform, der spiller en stadig vigtigere rolle i den grønne omstilling på grund af øget elektrificering, nye signalsystemer og grønnere tog. En udvikling med højere omkostninger til udskiftning af beskadigede skinner vil imidlertid forsinke overgangen til en grønnere og mere omkostningseffektiv offentlig transport og samtidig øge CO2-emissionerne. Desuden påvirker problemstillingen både punktlighed, støjniveau og sikkerhed,” siger Carsten Jörn Rasmussen og pointerer behovet for at øge bevidstheden om, hvordan man kan reducere forekomsten af overfladefejl i togskinner og forlænge deres levetid.

Forskere og jernbaneeksperter verden over er i øjeblikket i gang med at undersøge problemerne med overfladefejl i skinner for at finde nye løsninger. Og ifølge Carsten Jörn Rasmussen er der typisk ingen enkle svar, da årsagerne ofte udspringer af en kompleks kombination af faktorer.

STRATEGI FOR REPROFILERING

Reprofilering af skinner ved slibning eller fræsning er i dag en udbredt vedligeholdelsesmetode, der har til formål at begrænse omfanget af overfladefejl. Især har brugen af skinneslibning været i stor vækst på verdensplan i de seneste to-tre årtier. I samme periode er der i stigende grad blevet installeret skinner i hårdere og mere slidstærke stålkvaliteter med henblik på at forhindre det stigende antal overfladefejl og forlænge skinnernes levetid.

Når man har valgt at gøre brug af reprofilering som en del af sin vedligeholdelsesstyring, opstår følgende vigtige, strategiske spørgsmål, og svarene opsummerer den nødvendige reprofileringsstrategi, siger Carsten Jörn Rasmussen:

  • Hvilken reprofileringsmetode skal man anvende?
  • Hvornår, hvor og hvor meget skal der fjernes?
  • Hvilke krav skal der stilles til reprofileringen?
  • Hvordan sikrer man kvaliteten af reprofileringen?

Han fortæller videre, at strategier for vedligeholdelse af skinner kan opdeles i flere forskellige tilgange, som det fremgår af nedenstående skema.

REAKTIV STRATEGI

Ifølge Carsten Jörn Rasmussen kan den traditionelle tilgang til vedligeholdelse af skinner karakteriseres som en reaktiv strategi uden eller med meget begrænset forebyggende vedligeholdelse af skinnerne.

”Med denne tilgang udvikler skinneoverfladefejlene sig til et niveau tæt på de sikkerhedskritiske grænseværdier, hvorefter skinnerne skal udskiftes eller repareres ved hjælp af lysbuesvejsning. Med det generelt set stigende antal skinnefejl er denne strategi den mest omkostningstunge og samtidig mindst sikre måde at vedligeholde skinner på,” siger Carsten Jörn Rasmussen og fortsætter:

”Udgifterne til udskiftning eller reparation af skinner udgør fortsat i dag typisk langt den største del af vedligeholdelsesbudgettet, hvilket viser, at der er et massivt forbedringspotentiale ved f.eks. at implementere mere effektive forebyggende strategier for overvågning og reprofilering.”

TILSTANDSBASERET STRATEGI

En tilstandsbaseret strategi bygger på overvågning af skinners overfladekvalitet og fjernelse af påviste overfladefejl på et så tidligt stadie som muligt ved reprofilering af skinnerne. Dette kræver en effektiv og omfattende overvågning af overfladetilstanden. Der findes flere forskellige målemetoder, herunder bl.a. såkaldt hvirvelstrøm, slid, fotos, støj og rifler. Et andet vigtigt input til en tilstandsbaseret strategi er data om skinnernes alder, skinneprofil, hårdhed, kurver, trafikbelastning, hastighed og akseltryk mv.

Ifølge Carsten Jörn Rasmussen bør en tilstandsbaseret strategi bl.a. omfatte beregninger af skinnernes resterende levetid samt omkostningerne ved reprofilering i forhold til udskiftning, sektion for sektion. Reprofileringsprocessen kan være enten slibning eller fræsning. Der er en række fordele og ulemper ved de to reprofileringsmetoder, og både tekniske og økonomiske aspekter bør inddrages i overvejelserne.

”Fræseprocessen har den fordel, at der fjernes betydeligt mere af skinnehovedet for hver fræsepassage, mens slibeprocessen er mere fleksibel med hensyn til skinnens profil. Aggressiv slibning efterlader dog undertiden dybere slibemærker, som har en negativ metallurgisk effekt på skinnerne, især når der er anvendt skinner i hårdere ståltyper. Derudover er det forbundet med forøget støj i en periode efter slibning. Da formålet med tilstandsbaseret reprofilering er at fjerne mindre registrerede overfladefejl, kræver det ofte, at man skal fjerne en betydelig del af togskinnen – typisk en til fem millimeter fra overfladen af skinnen – og derfor er fræsning normalt den mest kosteffektive fremgangsmåde til dette formål.”

FOREBYGGENDE STRATEGI

Den forebyggende reprofileringsstrategi er baseret på en cyklisk reprofilering af skinnerne med faste tidsintervaller og en relativt begrænset nedslibning af skinnens overflade – typisk mellem 0,1 og 0,5 millimeter. Hyppigheden afhænger i reglen af trafikbelastning og strækningshastighed. Hovedformålet med denne strategi er at forhindre, at der opstår overfladefejl, og at man samtidig opretholder et korrekt skinneprofil. Der er en række fordele såvel som ulemper forbundet med denne strategi, fremhæver Carsten Jörn Rasmussen.

”Ved at reprofilere overalt forhindrer man nogle overfladefejl i at initiere og sparer derved vedligeholdelsesressourcer. På den anden side er selve reprofileringen en bekostelig affære, og derudover reduceres skinnernes levetid på grund af metalfjernelse. Desuden vil der ved brug af en simpel fræsestrategi, som f.eks. reprofilering for hver 15 MGT (mega gross tonnes) i kurver og for hver 30 MGT på lige spor, være mange områder med enten for meget eller for lidt reprofilering. Af disse grunde er prædiktiv forebyggende vedligeholdelse og reprofilering meget attraktivt.”

PRÆDIKTIV FOREBYGGENDE STRATEGI

En prædiktiv forebyggende reprofileringsstrategi er baseret på forudsigelser af, hvor der er behov for reprofilering af skinnerne for at forhindre, at der opstår overfladefejl. Hovedformålet med denne strategi er kun at reprofilere der, hvor det er nødvendigt – ikke for meget og ikke for lidt – og på det rigtige tidspunkt for at maksimere skinnernes levetid.

”Denne strategi kræver viden om nedbrydningsmekanismer for skinner. Der findes en række forskellige former for overfladefejl som f.eks. såkaldte 'head checks', rifler og skinnepletter, som udvikler sig forskelligt. For at understøtte en sådan strategi på en specifik strækning, sporafsnit for sporafsnit, er det en fordel at have historiske data om, hvor der tidligere har været overfladefejl, og hvordan skinnerne er blevet vedligeholdt og reprofileret,” siger Carsten Jörn Rasmussen.

DEN OPTIMALE KOMBINATION AF VEDLIGEHOLDELSESAKTIVITETER

Han påpeger, at den optimale strategi for vedligeholdelse af skinner ofte vil være en kombination af en reaktiv, en tilstandsbaseret og en prædiktiv forebyggende tilgang. Det er i særlig grad vigtigt at have en model til effektiv prædiktiv forebyggende reprofilering, der forhindrer så mange overfladefejl som muligt i at initiere, samtidig med at reprofileringsaktiviteterne begrænses. Tricket her er kun at reprofilere, når og hvor det er nødvendigt, og det skal ske, inden overfladefejlene er registreret, fastslår han.

”Ved at anvende en effektiv prædiktiv forebyggende reprofilering er det muligt at forhindre de fleste overfladefejl i at opstå. På trods af en effektiv model til at forudsige overfladefejl og identificere, hvornår reprofilering er nødvendig, er det dog ikke muligt at forhindre alle overfladefejl i at opstå. Derfor anbefales det at kombinere en forebyggende strategi med en effektiv, tilstandsbaseret reprofileringsstrategi, som kræver effektiv overvågning af skinnernes overfladekvalitet for at opdage overfladefejl så tidligt som muligt.”

Carsten Jörn Rasmussen tilføjer, at selv med en effektiv kombineret forebyggende og tilstandsbaseret strategi må det forventes, at der i mindre omfang også vil være behov for omkostningstunge reparationer af sporene. Men målet er at begrænse sådanne reparationer og udskiftninger af skinner mest muligt og i stedet forlænge skinnernes levetid. Hvis overfladefejlene kan reduceres med 75 procent ved hjælp af prædiktiv forebyggende reprofilering, med yderligere 20 procent ved tilstandsbaseret reprofilering og de sidste fem procent ved reaktiv reparation eller udskiftning af skinner, er det, hvad han vil betegne som en meget vellykket strategi.

INDSAMLING AF ALLE RELEVANTE DATA

Carsten Jörn Rasmussen understreger, at modeller og strategier for prædiktiv forebyggende og tilstandsbaseret reprofilering afhænger af de specifikke strækningers egenskaber, lokale forhold samt trafikbelastningen, og at adgang til viden og pålidelige data er en forudsætning for en samlet set optimal vedligeholdelsesstrategi.

”For at udnytte alle relevante data fra forskellige kilder på en effektiv måde, især til forebyggende og tilstandsbaseret reprofilering, er der behov for et LAM-system (linear asset management). LAM-systemer som IRISSYS, OPTRAM eller ZEDAS er udviklet til at samle alle data i et jernbanenetværk i ét system, hvilket gør det muligt at samkøre data og bl.a. identificere korrelationer. Et LAM-system er et effektivt værktøj til at blotlægge potentialer for besparelser og forbedringer – ikke kun i forhold til datadrevet forebyggende og tilstandsbaseret reprofilering af skinner, men også til økonomisk optimerede prognoser for skinners levetider og dermed til planlægning af budget og projekter for udskiftning af skinner,” siger han.

EN BÆREDYGTIG TILGANG

Carsten Jörn Rasmussen understreger, at fremtidens mobilitet skal være bæredygtig, og at en nøglefaktor her er at igangsætte en bæredygtig omstilling af den offentlige transport. I Danmark og mange andre lande er der investeret milliarder med henblik på at jernbaner om få år kan spille en hovedrolle i den grønne omstilling af transporten. Og evnen til at forlænge skinners levetid er et vigtigt element i at nå dette mål så hurtigt som muligt.

”Produktionen af skinner kræver enorme energimængder og indebærer tilsvarende store CO2-udledninger. Udledningen af CO₂ fra produktionen af én kilometer skinner anslås at være 136 kg CO2e. Ved at gennemføre en effektiv strategi for vedligeholdelse af skinner er det ofte muligt at forlænge skinnernes levetid med 50-100 procent med en tilsvarende reduktion af CO2-emissionerne som følge af det mindre behov for produktion af nye skinner. En forlænget levetid af skinnerne understøtter derfor udviklingen mod en mere bæredygtig verden,” slutter Carsten Jörn Rasmussen.

Kontakt

Carsten Jörn Rasmussen
Senior specialist
Railways and Metro, Denmark

Tel: +45 26123315

MØD EKSPERTEN

Før han kom til COWI, var Carsten Jörn Rasmussen i 12 år teknisk systemansvarlig for skinnerne i Banedanmark. I ovenstående artikel deler han sine erfaringer med vedligeholdelse af skinner og mulige strategier herfor. Under Carsten Jörn Rasmussens ansættelse i Banedanmark blev de sikkerheds- og driftskritiske skinnebrud reduceret med mere end 80 procent ved at forbedre forvaltningen af skinnefejl. I COWI arbejder Carsten Jörn Rasmussen som rådgivende jernbaneekspert inden for bl.a. datadrevet vedligeholdelse af jernbaneskinner.