Tre krav til succesfulde ‘smart cities’

23.01.2018 / Janne Walker Ørka

Markedet for globale ‘smart city‘-løsninger forventes at udgøre i alt 1,56 billioner USD i 2020. Hvis et land skal indtage en førende position på dette marked, er vi afhængige af ambitiøse lokale myndigheder, nye samarbejdsmodeller og en nedbrydning af siloer i landet.

Det globale ‘smart city‘-marked er enormt. Ifølge Frost & Sullivan kan vi forvente at se et kommercielt marked på 1,56 billioner USD alene i perioden 2015-2020.

Verdens største konference på dette område, Smart City Expo World Congress, blev afholdt i november 2017 i Barcelona.

Innovation Norway har identificeret intelligente byer som et af seks områder, hvor der er mulighed for bæredygtig økonomisk vækst i Norge, og opfordret et rekordstort antal norske byer og virksomheder til at præsentere de bedste norske løsninger i forhold til udvikling af intelligente byer.

COWI var en del af den norske delegation.

Efter konferencen i Barcelona mener vi, at tre aspekter bliver afgørende, hvis et land skal have succes som international ‘smart city’-eksportør. 

1. Vi har brug for ambitiøse kommuner med viljen til at investere

Skandinaviske lokale myndigheder var godt repræsenteret på Smart City Expo. De fleste var der, fordi de er i gang med at udvikle en smart city-strategi for deres kommune, eller fordi de påtænker at gøre det i den nærmeste fremtid. De ser dette som nødvendige investeringer, som de vil høste fordelene af i fremtiden.

Dette er imidlertid langt fra tilfældet for alle byer og lokale myndigheder. De er forsigtige med at tage førertrøjen og investere i projekter, som potentielt vil kunne resultere i blot rene visioner. 

Vi befinder os fortsat på startlinjen, når det handler om indfasning af end-to-end smart city-løsninger i Skandinavien.

Selv pilotprojekter har imidlertid positive sideeffekter, da virksomheder tiltrækkes af byer, som agerer på innovation.

Hvis kommunerne formår at tiltrække nogle af de bedste hoveder ved at præsentere sig som fremadskuende og investeringsvillige, vil de få et forspring med hensyn til den ekspertise, der er nødvendig for at flytte sig hen imod at blive intelligente byer. 

Virksomheder tiltrækkes af byer, som agerer på innovation.
Janne Walker Ørka

2. NYE SAMARBEJDSMODELLER SKAL NEDBRYDE VORES SILOER

Vi har mange svar på, hvordan fremtidens byer bør se ud, med intelligente vand- og affaldshåndteringssystemer, mikroterminaler, grønne og intelligente mobilitetsløsninger og lokal vedvarende energiproduktion.

Videndeling og samarbejde er afgørende for at få samspillet til at fungere i den intelligente by. Hverken lokale myndigheder, ingeniører eller byplanlæggere kan køre disse projekter på egen hånd.

Fordelingen af roller i den intelligente by gør opgaven med byudvikling mere kompleks end nogensinde før. Implementeringen af disse projekter vil i sidste ende kræve nye former for investeringer og ejerskab.

Hvis vi skal have succes i det silofrie samfund på tværs af akademiske institutioner, industri, offentlige myndigheder og lokalsamfund, skal vi ændre samarbejds- og forretningsmodellerne.

Dette vil sandsynligvis kræve mere tiltro til traditionelle markedsbaserede modeller, end vi har haft tidligere, og offentlig-private partnerskaber vil spille en større rolle. For at lykkes vil det være nødvendigt med solide referenceprojekter for at reducere de barrierer og den usikkerhed, der er forbundet med offentlig-privat partnerskaber.

En ændring i samarbejds- og forretningsmodellerne vil sandsynligvis kræve mere tiltro til traditionelle markedsbaserede modeller, end vi har haft tidligere, og offentlig-privat partnerskaber vil spille en større rolle.
Janne Walker Ørka

Der er dog ikke kun siloer mellem sektorerne, de findes også inden for kommunerne.

For lokale myndigheder er en individuel smart city-plan ikke nødvendigvis den mest effektive silonedbryder, idet smart city-strategien kan blive en silo i sig selv – som et ‘særskilt univers’ uden for eksisterende lokalplaner.

Risikoen er, at der går lang tid, før gode idéer og sammenhængende løsninger bliver en realitet.

3. VI HAR BRUG FOR REFERENCEPROJEKTER

Hvis vi skal være pålidelige eksportører af smart city-løsninger, skal vi kunne byde ind med mere end visioner – vi skal også kunne fremlægge resultater fra den virkelige verden.

Hvis den vilje, vi oplevede i forbindelse med besøg i byer og kommuner i Barcelona-regionen, også afspejler sig i deres evne til at handle, vil de blive en attraktiv leverandør af løsninger på verdensscenen. 

Teamet fra COWI præsenterede vores eget smart city-koncept, ‘Sollihøgda Plussby’, på Smart City Expo. 

Europas første by, som producerer mere energi end den bruger

'Sollihøgda Plussby' er et ambitiøst miljøprojekt, som har til formål at styrke Oslo-regionens fremtid. I dag er den foreslåede placering et ubeboet skovområde, men målet er at skabe den første europæiske by, der fra starten er planlagt og projekteret ved hjælp af miljø- og intelligent teknologi. 

Byen kan rumme 30.000 indbyggere og give 15.000 arbejdspladser og blive Europas første 'PlusCity'. 

‘PlusCity’ er en by, som producerer mere energi end den bruger. Den vil blive designet med den viden, vi har om klimaforandringer, og hvordan vi kan skabe lavemissionssamfund i fremtiden.

Visionen har fire byprincipper:

1. Intelligent by og transport

Byens centrum og trafikknudepunkt vil være omgivet af tætbefolkede områder med lejligheder og kontorbygninger. I Sollihøgda vil transportmetoder med de største samfundsmæssige fordele have første prioritet med nemmeste adgang for gående, cyklister samt bus- og togrejsende. Projektet omfatter også selvkørende busser og varetransport, bildelingspulje og bycykler. 

Lastbiler vil ikke få lov til at komme ind i områderne, og vi vil minimere affald og anvende et moderne, centralt affaldssugesystem med henblik på indsamling og sortering til genbrug.

2. Plus energi

En by, som producerer mere energi end den bruger. Ren og vedvarende energiproduktion distribueres og lagres ved hjælp af intelligente mikronet. lavemissionsbygninger og en by, der er designet med intelligente mobilitetsløsninger, vil reducere CO2-fodaftrykket og energibehovet væsentligt. 

3. Destination: Rekreation

Byen bliver en port til skoven og et sted, som folk gerne vil besøge. Der vil være langrendsspor og cykelstier direkte fra togstationen, og alle indbyggere vil maksimalt have 200 meter til skoven.

4. Cirkulær økonomi

Lavemissionssamfundet er inspireret af naturlige økosystemer, hvor affald ikke eksisterer – alt er en ressource. Vi vil designe og udvikle løsninger, hvor den tekniske verden kan lære af de biologiske systemer, hvor alt vil cirkulere og gøre os mindre afhængige af ikke-vedvarende råmaterialer. 

En af de vigtigste succesfaktorer i dette projekt er, at vi også vil udvikle en stærk samarbejdsmodel mellem regeringen, den akademiske verden og forskningssektoren, erhvervssektoren og lokalsamfundet; den såkaldte Penta Helix-model – og via dette samarbejde udvikle intelligente og bæredygtige løsninger baseret på en forsvarlig processtyring og designtænkningsmetode.

Mere om projektet www.sollihogdaplussby.no  (norsk).

Byer er den største drivkraft for produktivitetsvækst 

Alt den teknologi vi har brug for eksisterer allerede, den politiske vilje er til stede, og ambitionerne hos ejendomsudviklerne er tårnhøje. Men kun hvis der træffes beslutning om partnerskab mellem lokalregering, industri, den akademiske verden og politikerne, og investeringerne er på plads, kan vi flytte os fra vision til virkelighed.

Vores byer er den største drivkraft for produktivitetsvækst. De udgør imidlertid også en kæmpe trussel mod klimaet i kraft af den måde, som de konstrueres på i dag.

Vi mener, at en betingelse for succes er at påberåbe sig helt nye principper, når vi bygger byer til fremtidige generationer. Kun hvis vi flytter os fra vision til virkelighed gennem en vilje til at investere, nye samarbejdsmodeller og nedbrydning af siloer, kan intelligente byer blive en stor eksportydelse og skabe et mere intelligent og mere bæredygtigt samfund.

Hvordan kan den nordiske region bidrage til konstruktionen af morgendagens byer?

Video: Nordic Innovation og CPH Film Norway