COWI HJÆLPER MED UNDERSØGELSER AF MULIGE PFAS-FORURENEDE GRUNDE

Miljø, sikkerhed og sundhed Løsninger

PFAS (per- og polyfluoroalkyl-stoffer) består af en stor gruppe af mere end 10.000 (nogle kilder siger >12.000) syntetisk fremstillede fluorstoffer. Produktionen af PFAS-stoffer startede omkring 1950, men brugen af stofferne slog først rigtigt igennem i 1960’erne i Danmark. PFAS har været brugt i alt fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstiler og tæpper, i maling samt flere endnu ukendte anvendelser.

Stofferne er meget stabile og svært nedbrydelige. De er uønskede i miljøet og i mennesker grundet deres mistanke om helbredsskadende effekter. Undersøgelser viser, at PFAS er påvist ved kendte kilder som brandøvelsespladser (anvendelse af brandsluknings-skum) og ved andre kilder, hvor der er anvendt PFAS, men også i miljøet, hvor der ikke umiddelbart er en kendt kilde.

De danske regioner har ansvaret for at lokalisere steder, der er under mistanke for forurening med PFAS-stoffer samt for at opspore forureningskilden, hvis den kan udgøre en risiko for mennesker og miljø. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at der er næsten 15.000 lokaliteter i landet, som kan have haft en eller flere aktiviteter, der kan have medført forurening med PFAS, der potentielt kan true vigtigt grundvand og menneskers sundhed. Se mere her: https://www.jordforureninger.dk/fokusomrader/pfas/

Udfordringen med PFAS i vores miljø er stor. COWI hjælper Region Syddanmark og Region Hovedstaden med denne udfordring, bl.a. i form af udførelse af indledende forureningsundersøgelser på lokaliteter, hvor de tidligere aktiviteter omfatter alt fra brandøvelsespladser, brandstationer, lufthavne, papirfabrikker, garverier, planteskoler, tæppefabrikker m.m.

En indledende forureningsundersøgelse udføres for at afklare om en potentiel forureningsaktivitet har medført en forurening, der udgør en risiko i forhold til lokalitetens anvendelse, f.eks. bolig, erhverv eller børne-institution, og/eller grundvandsressourcen og/eller i forhold til målsat overfladevand, f.eks. vandløb, sø eller hav. COWIs ydelser omfatter bl.a. rådgivning og bistand i form af planlægning, gennemførelse og rapportering, herunder risikovurdering af forureningsundersøgelserne.

Ved at udføre de indledende forureningsundersøgelser, er det muligt for de danske regioner at skabe et overblik over omfanget af mulige PFAS-forureninger, og dermed tage et skridt på vejen til at nedbringe bidraget af yderligere PFAS stoffer til miljøet, hvilket er til gavn for naturen og borgernes sundhed.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:

Danmark

PERIODE:

2022-

KUNDER:

Region Syddanmark og Region Hovedstaden

COWIS YDELSER:
  • Rådgivning
  • Miljøtekniske undersøgelser
  • Risikovurdering

Kontakt

Louise Mølholm
Specialist
Environment and People, Denmark

Tel: +45 56404863

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN