Forsvarlig håndtering af forurenede materialer

Enghave Brygge i København er et område i rivende udvikling, hvor der skal etableres cirka 1.200 boliger og flere erhvervsbyggerier i den kommende moderne og eksklusive kanalby.

Men først er der en række udfordringer, som skal løses. Bl.a. er der konstateret en bred vifte af forureningstyper på udviklingsarealet heriblandt deponeret affald og metal- og tjæreforurenet jord. Jord og vand er også forurenet med diverse opløsningsmidler samt flere typer af olieprodukter, slagger og flyveaske.

Den belastede jord og grundvand skal sammen med deponerede forurenede materialer håndteres miljømæssig forsvarligt, og i den forbindelse har COWI hjulpet med at klargøre området til salg ved at afdække forureningen i jord, vand og bygninger samt facilitere nedrivningen af bygningerne og optimere nyttiggørelse af rene bygningsdele i det efterfølgende modningsarbejde.

Store dele af overskudsmaterialerne fra modningsarbejdet bliver brugt i flere landindvindinger, hvorpå der bygges boliger. Det har bidraget til væsentlige besparelser i forhold til brug af oprindelige rene friktionsmaterialer, som var planen i projektets tidlige fase.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Kunde:

JM Danmark A/S og CG. Jensen A/S

Projektperiode:

2006 -

COWI ydelser:
  • Miljøtekniske undersøgelser for jord, grundvand og poreluft
  • Nyttiggørelse af overskudsmaterialer og bygningsdele
  • Myndighedsarbejde ift. Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen
  • Grundvandshåndtering
  • Udledningskontrol og tilladelser
  • Gennemførelse af alle afværgearbejder ifm. projektgennemførelsen
  • Indeklimasikring ift. boliger
  • VVM-Screening

Kontakt

Troels Wenzel
Market Director
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56401667

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN