TILMELDINGSBETINGELSER FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved at acceptere feltet "Tilmeldingsbetingelser" samtykkes der til at,

COWI A/S (Data Controller)
CVR no.: 44623528
Parallelvej 2
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark
(“COWI”)

må behandle følgende personoplysninger som vedrører Datasubjektet:

 • Navn på deltager.
 • Arbejdstitel på deltager.
 • Virksomhedsnavn for deltager.
 • E-mailadresse på deltager.

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er som følgende:

 • At registrere deltagerne til COWI Decision Seminarer. I denne sammenhæng anvendes navn, titel og virksomhedsnavn til registrering af deltagere og E-mailadresse til afsendelse af en bekræftelsesmail for deltagelse.

Datasubjektet er bekendt med følgende:

 • Personoplysningerne behandles på baggrund af Datasubjektets samtykke. Det er således artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen der er behandlingshjemmel (Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council).
 • Personoplysninger som vedrørende Datasubjektet vil blive publiceret i overensstemmelse med ovenfornævnte formål. COWI A/S samt dertilhørende datterselskaber vil modtage personoplysningerne.
 • COWI kan i visse tilfælde overføre personoplysningerne til et tredjeland. COWI har etableret de nødvendige garantier for at sikre personoplysningernes overførsel. En kopi af disse garantier kan indhentes ved at rette henvendelse til dataprivacy@cowi.com.
 • Personoplysningerne vil blive behandlet så længe disse oplysninger har en kommerciel værdi for COWI, hvorefter de vil blive slettet. Personoplysningerne slettes, såfremt Datasubjektet trækker sit samtykke tilbage.
 • Såfremt samtykket trækkes tilbage, vil dette ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for ansættelsesforholdet, såfremt Datasubjektet er ansat under COWI A/S eller et andet COWI-selskab.
 • Såfremt Datasubjektet ønsker at klage over COWIs behandling af sine personoplysninger, kan dette ske ved at rette henvendelse til COWI. Det er også muligt at rette henvendelse til Datatilsynet vedrørende klagen.

Under gælde persondatalovgivning har Datasubjektet en række rettigheder i relation til behandlingen af personoplysninger:

Retten til indsigt: Datasubjektet har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger som COWI behandler om Datasubjektet, samt yderligere oplysninger vedrørende behandlingen. 

Retten til berigtigelse: Datasubjektet har ret til at få urigtige oplysninger rettet, samt ret til at få fyldestgjort oplysninger hvis de er ufuldstændige.

Retten til sletning: I visse tilfælde har Datasubjektet ret til at få personoplysningerne slettet, før COWIs generelle sletningsøjeblik finder sted.

Retten til behandlingsbegrænsning: I visse tilfælde har Datasubjektet ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger. Såfremt Datasubjektet har ret til at begrænse behandlingen, må COWI fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaringen – med Datasubjektets samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse: I visse tilfælde har Datasubjektet ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet: I visse tilfælde har Datasubjektet ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvar-lig til en anden uden hindring.

Retten til trække samtykket tilbage: Såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på Datasubjektets samtykke, da har Datasubjektet, til enhver tid, ret til at trække sit samtykke tilbage. Samtykkets tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af COWIs behandling af personoplysninger op til tilbagetrækningen. Samtykket kan tilbagetrækkes ved at rette henvendelse til Johan Frederik Ehrenreich, afdeling 1502, E-mail: JFEH@cowi.com

Disse tilmeldingsbetingelser for behandling af personoplysninger er genereret på initiativ af Louise Lundsgaard Karlstad, afdeling 1075, E-mail: LLKA@cowi.com.