Big data skal være med til at afgøre optimal placering af nye havvindmølleparker

28.09.2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har netop offentliggjort de fire områder, der skal screenes som mulige placeringer for tre nye havvindmølleparker i Danmark. COWI skal bidrage med en analyse af den optimale placering af parkerne.

COWI skal foretage en såkaldt finscreening af de fire områder, som Energistyrelsen har udpeget som velegnede til tre nye havvindmølleparker.

Formålet er at finde frem til den optimale placering af de tre vindmølleparker, både økonomisk og miljømæssigt.

Screeningen vil blive foretaget ved analysemetoden LCOE (Levelized Cost of Energy), som tager højde for vindressourcer i områderne, investeringsomkostninger og udgifter til drift og vedligehold af havvindmølleparkerne.

Desuden tager metoden hensyn til natur, miljø og planforhold i områderne, og sammen med virksomheden StormGeo, vil der blive indsamlet og sammenkørt big data om vindforholdene på de undersøgte områder.

"Inden for de seneste fem år er LCOE blevet en udbredt analysemetode til screening af havvindmølleparker. De detaljerede analyser og optimeringer har blandt andet ført til delvist og helt selvfinansierede havvindmølleparker i Holland og Tyskland," siger Jan Behrendt Ibsø, Vice President, COWI Wind Energy and Renewables.

Det skyldes, at vindenergibranchen bygger på godt 20 års erfaring blandt andet med dataindsamling, og at havvindvindmølleteknologier er blevet bedre, billigere og mere pålidelige, samt at levetiden er længere.

"Hvor havvindmøller tidligere havde en levetid på 20 år, kan de nyeste teknologier i dag være i optimal drift i op til 30 år. Ved hjælp af sensorteknik på møllerne, som indrapporterer møllernes belastninger og ydeevne, kan man i dag optimere kapaciteten ned til mindste detalje,” forklarer Jan Behrendt Ibsø og fortsætter:

”Desuden har industrien fået en langt bedre forståelse for vindmøllernes performance på havet i forhold til vind ressourcer, havdybder og placeringer. Sammen med ny og bedre teknologi giver det helt andre muligheder for at gøre vindmølleparkerne mere rentable i dag end for bare fem år siden."

Næste skridt på vejen til at gøre havvind endnu billigere og mere rentabel i Danmark vil, ifølge Jan Behrendt Ibsø, være at tilpasse den samlede elproduktion i forhold til efterspørgslen.

FAKTA

  • Der er i energiaftalen, som blev indgået den 29. juni mellem alle Folketingets partier, fokus på at gøre udbygningen med vedvarende energi billigere.

  • Screeningen er en vigtig trædesten på vejen mod et udbud af danmarkshistoriens største havvindmøllepark på 800 MW, som forventes afgjort i 2021. Efter det første udbud følger endnu to udbud af parker. De tre parker vil tilsammen kunne forsyne alle danske hjem med grøn strøm.

  • Der tages udgangspunkt i fire områder; ét i Nordsøen ud for den jyske vestkyst, ét i Jammerbugt, ét ved Hesselø samt ét område ved Kriegers Flak.

  • Tre af områderne ligger inden for de statslige arealreservationer for store havvindmølleparker, som blev udpeget i 2012.

  • Det fjerde område nord for Hesselø  arealreserveres i en parallel proces, og vil efterfølgende igennem en strategisk miljøvurdering, hvis det bliver aktuelt at anvende området.

  • Alle fire områder skal ifm. et eventuelt udbud igennem obligatoriske VVM-undersøgelser.

  • Der lægges op til, at havvindmølleparken placeres så langt ude på havet, at visuelle og andre gener kan minimeres.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018