Foto: Arla Foods

Biofiltre skal reducere klimabelastningen fra malkekøer og svin med op mod 20 procent

09.02.2021

Biofiltre, som nedbryder metan, kan fremover blive et vigtigt skridt på vejen mod at reducere klimaaftrykket fra danske malkekøer og svineproduktion på omkostningseffektiv vis. I det nye GUDP-projekt BIOMET er udvikling og test af filtermodeller i storskala netop gået i gang. Arla og Danish Crown ser et stort potentiale i projektet, både klima- og forretningsmæssigt.

Danmarks cirka 570.000 malkekøer udleder i dag tilsammen metan svarende til 2,3 mio. tons CO₂-ækvivalenter årligt fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere. Tilsvarende står den samlede svineproduktion for udledning af metan svarende til 1,45 mio. tons CO₂-ækvivalenter om året. Dét vil det nye, GUPD-støttede BIOMET-projekt gøre noget ved:
DTU, SEGES, COWI, PFH Miljø & Anlæg og Københavns Universitet vil demonstrere potentialet i biofiltre som en vigtig og omkostningseffektiv teknologisk løsning til reduktion af den store klimasynder; metangassen, der dannes i dyrenes maver og udledes via udåndingsluften og gylle.

Forventningen er en reduktion af den samlede udledning fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere i Danmark på hele 20 procent, mens den reducerede klimabelastning fra svinegylle forventes at ligge på 15 procent. Desuden forventes vigtige sidegevinster, da filtrering af luften i stalde og gylletanke i biofiltret samtidig vil reducere udslippet af ammoniak samt lugtgener.

Bakterier nedbryder metanen til kuldioxid og vand

Konkret skal parterne udvikle, designe og teste anlæg med biofiltre. Filteret består af kompost fyldt med metan-ædende bakterier. Komposten placeres i store containere eller graves ned uden for stalden. Samtidig etableres såkaldte ’punktudsug’ over malkekøernes liggepladser, og via ventilationsrør suges den metanholdige luft ud af stalden og ind gennem filteret uden for stalden. Hér reduceres metanen til kuldioxid og vand. Samme proces tænkes anvendt i de overdækkede malkeko- og svinegyllebeholdere, hvor den koncentrerede metanluft over gyllen suges ud og føres ud i biofiltret.

Målet er fuldskalatestanlæg i 2021

Teknologien er allerede kendt, da den er udviklet til at omsætte metan fra gamle lossepladser. På DTU har man arbejdet med teknologien i snart 15 år, mens COWI tilsvarende har erfaring med biofiltre gennem flere års rådgivning inden for etablering af biofiltre på lossepladserne. I det aktuelle projekt bliver opgaven således at overføre teknologien til staldene og gyllebeholdere under de anderledes forudsætninger.

Samtidig er det afgørende for projektets succes, at teknologien bliver afprøvet i fuld skala. Indtil nu har både DTU og SEGES foretaget målinger i laboratorier og i små pilotanlæg, men for at kunne måle teknologiens fulde effekt kræves fuldskalatestanlæg. Derfor er det parternes mål, at der i 2021 er udviklet funktionsdygtige fuldskalatestanlæg med punktudsugning og biofilter, som virker i praksis og effektivt reducerer metan- og ammoniakindholdet i staldmiljøet og gyllebeholderen. Den endelige version af filteret forventes at stå klar i slutningen af 2022.

Arla og Danish Crown er gået med i projektet

Et vigtigt fokus i projektet er også at lave konkrete beregninger af metodens omkostninger pr. reduceret ton CO₂-ækvivalent og ton ammoniak. Parternes indledende forventninger er, at biofiltrene er en omkostningseffektiv løsning i forhold til værdien, da metoden er forholdsvist lavpraktisk, baseret på en kendt teknologi og med relativt få etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger.

Arla og Danish Crown viser stor interesse for potentialet i projektet og vil bidrage med støtte og viden. På baggrund af projektets resultater vil de to parter desuden beregne, hvor store klimagasreduktioner brancherne hver især kan opnå, hvis deres leverandører bruger biofiltrene.

Parterne i projektet udtaler:

Danmarks Tekniske Universitet:
Rolle: Projektleder, forskning og udvikling
Citat fra professor Charlotte Scheutz, DTU Miljø:

”På DTU har vi gennem mange år arbejdet med teknologier til at nedbryde metan ved hjælp af biofiltre. Det er en effektiv metode, der bl.a. har vist sit værd på gamle lossepladser med metanudslip. Biofiltre vil også kunne gøre en stor forskel på landbrugsbedrifter, når de bliver tilpasset anvendelse her.”

SEGES (Landbrug og Fødevarer):
Rolle: Forskning og udvikling
Citat fra Trine Barret, afdelingschef for Husdyrinnovation i SEGES:

”Vi har et mål om et klimaneutralt dansk landbrug senest i 2050. Det kræver konkrete løsninger, og jeg tror på, at BIOMET-filteret kan være et skridt på vejen i forhold til at nedsætte udledningen af metan fra kvægstalde og gyllebeholdere. I projektet ser vi i SEGES frem til at bidrage med den landbrugsfaglige indsigt samt være med til at sikre, at der skabes løsninger, som kan anvendes og implementeres i dansk landbrug.”

COWI:
Rolle: Projektleder og ingeniørteknisk rådgiver
Citat fra Christian Buck, projektleder i COWIs afdeling Miljø og mennesker, under divisionen Samfund og Forsyning:

”Det er et enormt spændende projekt med et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i landbrugssektoren. Vi ser meget frem til at bidrage med COWIs erfaring inden for biofilterteknologien og etablering af fuldskalaanlæg. Samtidig er det afgørende for projektets succes, at metodens omkostninger står mål med værdien: Derfor bliver business casen også et af vores centrale fokusområder.”

PFH Miljø & Anlæg:
Rolle: Anlægsentreprenør
Citat fra Peter Hvidt, indehaver

”Vi ser frem til at deltage i projektet med vores mangeårige viden inden for entreprenørarbejde på miljøområdet. I arbejdet med at skabe løsninger for kostalde og svinegyllebeholdere vil vi tage udgangspunkt i erfaringerne fra SEGES’ pilotanlæg med biofilter ved en kostald i Thorsø i Østjylland og de biofiltre, der er etableret til at reducere metan fra gamle lossepladser rundt om i landet.”

Københavns Universitet:
Rolle: Forskning og udvikling
Citat fra Bjarne Schmidt Bjerg, lektor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

”Mælke- og oksekødsproduktion er forbundet med store klima- og miljømæssige udfordringer, som vi vil få langt lettere ved at løse, såfremt det lykkes os at opsamle en stor del af udledningen af de belastende gasser i en lille del af det store luftskifte, der er i en moderne malkekostald.”

Danish Crown:
Rolle: Videnspartner
Citat fra Preben Sunke, COO, Danish Crown:

”I Danish Crown vil vi reducere aftrykket pr. kg kød med 50 procent inden 2030, og vi er allerede godt på vej. Den sidste del – og ikke mindst vores vision om at være klimaneutrale i 2050 – kræver vidensacceleration, og her er et tæt samarbejde mellem forskere og erhvervet helt centralt. BIOMET-projektets har i vores øjne et stort potentiale, så vi vil følge projektet og deltage i test af systemerne, og vi har en stærk tro på, at systemerne vil kunne bidrage med væsentlige reduktioner af udledningen fra vores ejeres stalde og gylletanke.”

Arla:
Rolle: Videnspartner
Citat fra Kristian Østerling Eriknauer, vice president, CSR, Arla Foods:

”I Arla Foods har vi sat os et ambitiøst mål om at blive CO₂e-neutrale på tværs af vores forretning i 2050 med delmål om 30 procent reduktion i 2030. For at nå det ambitiøse mål har vi brug for forskning og innovative løsninger især på gårdene, hvor størstedelen af vores drivhusgasudledninger sker. Projektet her med biofiltre, som nedbryder metan, ser vi meget frem til at teste i praksis, med håbet om, at det kan blive en af flere løsninger, der hjælper til at reducere vores udledning af drivhusgasser frem mod 2050.”

Projektet BioMet bliver støttet af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, med 4,6 millioner kroner.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018