Billede: Visionsmodel af Göteborg by

COWI FÅR NØGLEROLLE I ETABLERINGEN AF GÖTEBORGS NYE HALVØ

05.07.2021

I jagten på attraktive byggegrunde vil Göteborg benytte sig af et usædvanligt og kreativt greb. Lige ved det gamle Masthugget, som er bydelen, hvor master til de store sejlskibe en gang blev til, anlægges en kunstig halvø i Göta Älv. COWI har en nøglerolle i projekteringen og koordineringen af den nye halvø, som omfatter helt nye typer geotekniske og konstruktionsmæssige udfordringer.

Havnære byer over hele verden har fået vokseværk. Og samtidig hersker der en længsel efter de værdier med lange traditioner, som havnene, søfarten, vandet og elven står for. I moderne byer er denne kobling dog ofte blevet svækket med tiden, og samtidig vokser efterspørgslen på boliger og kontorer på attraktive adresser. Göteborg deler denne problematik med mange andre havnebyer rundt om i verden.

Men nu sker der noget nyt! I Nordens største byudviklingsprojekt, Älvstaden, vil det centrale Göteborg blive forbundet og vokse til dobbelt størrelse. Det er en gigantisk udfordring, hvor den to hektar store halvø blot er det første, vigtige skridt. COWI har bidraget med tekniske krav og forudsætninger i udbudsmaterialet, og entreprenørerne skal være udpeget til efteråret 2021. Nu arbejder teamet videre med teknisk koordinering, projektering og konstruktionsløsninger.

- En opgave som denne får man kun én gang i livet, siger Jennie Karlsson, som er projektleder i COWI og ansvarlig for COWIs bidrag til projektet.
- Dette bliver et flagskibsprojekt – en reference, som både vi hos COWI, byen og bygherrerne kan være meget stolte af. I fællesskab vil vi vise, at man kan skabe nye land- og jordområder i vand. Også på steder, hvor jordforholdene er vanskelige.

NÆRMERE VANDET

Älvstranden Utveckling, som er en del af Göteborgs Stad, har fået til opgave at gøre visionen for Älvstaden til virkelighed. Halvøen på Masthuggskajen spiller en væsentlig rolle i projektet med at samle byen og knytte den tættere til vandet. Älvstranden Utveckling bliver bygherre for etableringen af halvøen, hvor både boliger, flere forskellige kontorer som f.eks. Global Business Gate, erhvervslokaler og et nyt kajområde inden længe vil tage form.

- Halvøen kommer til at strække sig 100 meter ud i Göta Älv, og byggeriet vil indebære krævende anlægsarbejde i dybe, løse lerlag. Men leret udgør blot en del af kompleksiteten i dette omfattende projekt. Der bliver brug for omfattende ekspertviden fra alle deltagende aktører. Vi er derfor glade for, at vi har et stærkt konsulentteam med i projekteringen, siger Ida Fossenstrand, som er projektleder hos Älvstranden Utveckling.

Anders Malmcrona, som er teknisk projektansvarlig hos Elof Hansson, der skal bygge Global Business Gate, er enig:
- Projektet er ekstremt udfordrende både teknisk og organisatorisk og har en kompleksitet, man sjældent ser. Koordineringen af arbejdsopgaverne er af største betydning for, om resultatet bliver vellykket, mener han.

KAJKONSTRUKTIONEN OPFINDES FRA BUNDEN

Allerede nu vækker arbejdet med den nye halvø berettiget opsigt. Staffan Lindén, som er vice-projektleder hos COWI og teknisk ansvarlig for projektet, giver et billede på en af projektets mange tekniske udfordringer:

- Noget af det mest komplicerede, vi skal arbejde med, er kajkonstruktionen, der også skal fungere som påsejlingssikring, så ejendommene på halvøen ikke tager skade, hvis et fartøj kommer ud af kurs.

Halvøen ligger i et område, hvor der dagligt passerer tung skibstrafik af såvel færger som fragtskibe, der skal op ad Göta Älv. Påsejlinger må ikke ske, men de kan ikke udelukkes.

- Selve kajkonstruktionen skal derfor være fleksibel og kunne optage energi. Normalt bygger man jo ikke boliger og kontorer, hvor der dagligt færdes mennesker, på steder med tung skibstrafik. Vi har derfor måttet skabe det, der skal til, fra bunden, og den tekniske løsning er unik fra start til slut, siger Staffan Lindén.

DYBE LERLAG, DYB EKSPERTISE

Den berygtede Göteborg-ler udgør som tidligere nævnt også en stor udfordring. Lige dér, hvor halvøen skal anlægges, er lerlaget usædvanligt dybt. I en prøveboring har COWI slået rekord med et borehul på 117 meter – og alligevel nåede man ikke helt ned til klippegrunden.

Det løse ler betyder, at hele halvøen skal funderes på lange pæle. Alle pæle når dog ikke ned til klippegrunden, og der vil derfor ske sætninger. Både de sætninger, der vil opstå i lerlaget i forbindelse med pæleramningen, og dem, der vil opstå tæt ved eksisterende og kommende bebyggelse, samt den fortrængning af masse, som pæleramningen vil medføre, skal analyseres nøje. Dog mener COWI i dag, at spørgsmålet om håndteringen af de enorme lermasser mest handler om eksisterende viden og omhu.

- Der findes få jordtyper, som er mere veldokumenterede end Göteborg-ler, og den er desuden meget homogen, konstaterer Leif Jendeby, der er ledende geoteknisk rådgiver i COWI.
Leif Jendeby er docent i geoteknik og skrev allerede i 1980'erne doktorafhandling om Göteborg-ler ved Chalmers tekniske universitet – hvorfra man siden har set en lang række yderligere afhandlinger med samme tema.

- Der er naturligvis ikke plads til sjusk. Det er ikke meget kompliceret at skabe de løsninger, der kræves, men det er komplekst. Vi skal skabe en helhed, der danner grundlag for det kommende byggeri, som i sig selv vil have forskellige grundkonstruktioner og krav. Med stor vedholdenhed, respekt og omhu kan det løses, siger Leif Jendeby.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Og mens COWIs ingeniører og eksperter arbejder videre på tekniske detaljer og løsninger, er der opmærksomhed omkring det overordnede byudviklingsprojekt. For nylig modtog Masthuggskajen udmærkelsen som Årets Citylab-projekt i bæredygtighedskonkurrencen Green Building Awards. ”Masthuggskajen er i højeste grad en influencer inden for bæredygtig byudvikling”, konstaterer juryen, som især roser den unikke og koordinerede satsning på social bæredygtighed.

Også når det gælder klimaarbejdet har COWI haft en finger med i spillet. Både den færdige bydel og byggefasen skal klimasikres. COWIs miljøsagkyndige Emelie von Bahr har bidraget til udformningen af klimakravene i anlægsfasen.

- Et anlægsprojekt af denne type er forbundet med store udledninger af drivhusgas. Der bliver mange transporter, og der skal bruges stål og beton, konstaterer Emelie von Bahr.

Bygherrerne er motiverede og stiller ambitiøse krav, når det gælder at minimere udledninger fra materialeanvendelse og anlæg, fortæller hun.

- Projektets omfang og de høje kvalitetskrav har blandt andet medført, at vi har været nødt til at se til udlandet for at undersøge mulighederne for at skaffe genvundet materiale. Vi skal også nøje tilpasse de foreslåede tiltag til det følsomme marine miljø i det område, hvor projektet skal gennemføres.

UDFORDRINGER ER EN DEL AF HVERDAGEN

For COWIs projektleder Jennie Karlsson er dagene travle og arbejdsbyrden stor. Samtidig føler hun sig fortrøstningsfuld og glæder sig til at se projektet skride frem:

- Halvøen på Masthuggskajen er et fantastisk projekt, som jeg tror mange byer og bygherrer vil lade sig inspirere af. Ja, det er komplekst – vi skal overveje alle spørgsmål nøje og grundigt og fordybe os i detaljer og risici – men det bliver unikt, siger hun.

Der er en særlig glæde forbundet med at være med til at skabe et projekt af denne kaliber, siger Jennie Karlsson.

- Det har vi gjort før i COWI! De rigtig store udfordringer er hverdag for os, og vi føler os trygge ved vores meget kompetente team.

COWIS PROJEKT TIL MASTHUGGSKAJEN

COWIs mangeårige internationale erfaring med kajanlæg og brobyggeri har banet vejen for opgaven med det teknisk komplekse projekt omkring Masthuggskajen i Göteborg.

I projektets inderste kerne arbejder i øjeblikket godt 20 personer inden for afdelingerne Samfundsbyggeri og Byggeri & Ejendom samt geoteknikere fra både Sverige og Danmark. Desuden arbejder COWIs eksperter inden for Infrastruktur og Miljø i et par separate projekter.

COWIs opgave:

  • Forespørgselsgrundlag – COWI bidrager med forudsætninger samt tekniske krav og specifikationer i udbudsmaterialet
  • Koordinering – COWI foretager en fælles gennemgang af forskellige bygherrers og projektudvikleres dokumenter, så der ikke opstår konflikter eller modsætninger
  • Fundering/geoteknik – COWI udreder de geotekniske forudsætninger og projekterer funderingen af de offentlige områder på halvøen, som skal være i tråd med det kommende byggeri
  • Miljøundersøgelser af jorden – kontrol og håndtering af eventuel forurenet jord i byggeområdet
  • Risikoanalyse vedrørende vibrationer og jordbevægelser – undersøgelse af anlægsprojektets indvirkning på eksisterende bygninger og anlæg
  • Trafikredegørelser – planlægning af trafikomlægning, så byen ikke påvirkes for meget i projektperioden
  • Spildevandsledning – der skal anlægges en større spildevandsledning et nyt sted, COWI projekterer flytningen
  • Droneflyvning – der er foretaget indmåling af eksisterende konstruktioner ved hjælp af droner, så der i hele projektet tages udgangspunkt i "den rigtige virkelighed"
  • Kajkonstruktion – der er udviklet en helt ny type konstruktion, hvor selve kajkonstruktionen skal optage hele den enorme energi, som påsejling af et fartøj medfører
  • Klimaanalyse – anlægsprojektets livscyklus, hvad angår klimapåvirkninger, er undersøgt grundigt, og der er givet forslag til emissionsreducerende tiltag for at minimere projektets miljøpåvirkning

Kontakt

Jennie Karlsson
Head of Section
2112 Buildings, West, Sweden

Tel: +46 723 50 22 80

Kontakt

Staffan Lindén
Head of Section
2311 Civil Structure, Sweden

Tel: +46 706 03 34 01