Digitale planer sikrer kvalitet af data og reducerer tidsforbrug

03.12.2021

Kravet til hastighed i forhold til opdateringer af data i spildevandsplaner stiger i takt med byudvikling og et øget investeringsniveau hos mange forsyninger. Nu har tre danske kommuner testet et nyt, digitalt værktøj, som gør det nemmere at registrere og håndtere data om spildevand, så bæredygtige indsatser kan planlægges i tide og man sikrer den rette koordinering på tværs af kommunen.

Klimaet ændrer sig, byerne vokser og der bygges tæt. Det presser kapaciteten i kloaksystemet til det yderste og øger risikoen for oversvømmelser. Dagligt træffes der beslutninger om igangsætning af projekter og justering af andre. Alt sammen kræver, at vi deler viden og data på tværs, så alle beslutninger træffes på et oplyst og datadrevet grundlag. Dette medfører, at datagrundlaget for spildevandsplanlægningen ikke længere kun er interessant for spildevands-fagfolk, men også relevant for andre dele af forvaltningen som f.eks. byplanlæggere.

Se videoen og find ud af, hvordan S-Plan virker

”Der er brug for mere tilgængelighed og vidensdeling. Løsningen er at udveksle viden digitalt, både internt i kommunen og mellem kommuner, forsyningsselskaber og miljømyndigheder. På den måde kan man forebygge og sikre en god planlægning og derigennem en bedre vandkvalitet,” forklarer Sophia H. Rode-Festersen, projektleder i COWIs afdeling for Vand og Natur.

Som fagekspert har hun stået for at udvikle det nye værktøj S-PLAN, der er testet og udviklet sammen med Svendborg, Slagelse og Haderslev kommuner. COWI har udviklet S-PLAN så de data, som kommuner og forsyningsselskaberne i forvejen ligger inde med, kan integreres i S-PLAN.

”Pointen med S-PLAN er at samle data fra både kommuner og forsyningsselskaber, så der skabes bedre overblik over kloakoplande, data og udledninger til vandmiljøet. Det er med til at understøtte arbejdsgangene i kommuner og forsyninger og støtter dem i den vigtige indsats med at forbedre kvaliteten af vores vandmiljø,” siger Sophia.

INDSIGT FRA KOMMUNERNE

Samarbejdet med testkommunerne har været afgørende for udviklingen af S-PLAN, som nu er tilgængeligt for interesserede kommuner på s-plan.dk. Teknik og miljøforvaltningerne i de tre testkommuner har undervejs bidraget med indsigt i de konkrete arbejdsgange og udpeget, hvor der er størst behov for forbedringer. Blandt andet ved at deltage i workshops og afprøve de forskellige løsninger i praksis.

”Vi har været med i udviklingen af S-PLAN, da vi gerne vil have et program, der tilgodeser vores behov fra start,” siger Steffen Ørnstrøm, kemiker i Svendborg Kommunes Miljø og Teknikafdeling.
Ved at understøtte arbejdsgangene digitalt opnår man både øget effektivisering i forhold til vedligehold og udveksling af data samt en bedre datakvalitet. Indberetning af kommunernes data til systemerne PULS og Plandata.dk kan nemlig være forbundet med en del besvær og risiko for at introducere fejl i den manuelle arbejdsgang.

"For os er det vigtigt, at indberetning til både PULS og plandata kan gøres nemt og smidigt, så vi kan spare tid,” siger Nikolaj Mikkelsen, miljømedarbejder i Center for Miljø og Teknik hos Slagelse Kommune.

DATA SÆTTES I SPIL

Med S-PLAN er der mulighed for direkte opdatering og kvalitetssikring af data, og det er et væsentligt element i udviklingen af nye værktøjer at bidrage til at data forbedres, stilles til rådighed og sættes i spil. En yderligere fordel ved det digitale værktøj er, at det styrker samarbejdet på tværs af faggrupper og giver mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret.
Blandt andet kan S-PLAN kombinere data om arealer, byudvikling og kommunale planer med de oplysninger, myndighederne også har i PULS. F.eks. om placering og størrelsen af regnbetingede udledninger og om indholdet af stoffer i vandet såsom kvælstof og fosfor, der er næringsstoffer med stor betydning for kvaliteten af vandmiljøet.

”Vi har haft fokus på de lovkrav, man er underlagt som myndighed, og samtidig udviklet et fleksibelt værktøj, som kan tilpasses de brede behov, der er i kommunerne. Noget af det, der er blevet efterspurgt, er et værktøj, der kan tale sammen med kommunens andre interne fagsystemer uanset, hvilken GIS-løsning, man har. Derfor har vi bygget en åben løsning med nem dataudveksling. Når ens data fra spildevandsplanen nemt kan integreres med andre planafdelinger, så får man et effektivt værktøj i administrationen, der sikrer helhedsplanlægning,” understreger Sophia.

"På den måde kan S-PLAN bidrage til en nemmere proces for fremtidige revisioner af spildevandsplanen, samt tillæg til spildevandsplaner, fordi data er samlet ét sted og vedligeholdes løbende," siger hun.

Læse mere på s-plan.dk

 

Kontakt

Sophia Hernández Rode-Festersen
Project Manager
Water and Nature, Denmark

Tel: +45 56404271