Grøn mobilitet understøtter kommunernes bæredygtige mål

08.03.2022

Et stigende antal kommuner i Danmark tilslutter sig DK2020 forløbet, hvor de hver især udvikler en lokal klimahandleplan, der skal styre dem i mål med en netto nul-udledning af CO₂ inden 2050. Grøn mobilitet er uden tvivl en nøgleparameter, der skal bringes i spil, hvis målet skal indfries.

På europæisk plan er personbiler en stor kilde til forurening, hvis man ser overordnet på transport, som står for 30% af EUs samlede CO₂-emissioner. Faktisk tegner privatbilisme sig for over halvdelen af den totale vejtransports samlede CO₂-udledning. Derfor er privatbilismen også et oplagt sted at kigge ind i, når kommuner landet over udstikker deres klimastrategier.

Historisk har det dog været svært at forudse præcist hvilke infrastrukturtiltag og adfærdsændrende kampagner, der giver den ønskede effekt. Derfor har COWI, i samarbejde med Infotiles og Connected Cars, udviklet et værktøj, der giver den nødvendige viden om hvor, hvordan og hvilke mobilitetsindsatser, der kan optimere mobiliteten i de danske kommuner og nedbringe CO₂-udledning på vejene.

Green Dash er fundamentet for at træffe oplyste beslutninger om mobilitetsindsatser

Værktøjet Green Dash leverer oplysninger om mobilitetsmønstre og den afledte CO₂-udledning inden for- og uden for de kommunale grænser gennem anonymiserede bevægelsesdata fra biler.
Med denne data kan kommuner og private virksomheder udarbejde konkrete handlingsplaner for at reducere klimaaftrykket og optimere det trafikale flow på den mest økonomiske og effektive måde.

Data giver ligeledes viden om, hvor og hvordan vi effektivt sætter ind for at skabe en ønsket adfærd hos borgerne, der understøtter den politiske dagsorden inden for klima og grøn omstilling. Vi kan for eksempel se, hvor der køres korte bilture, og dermed bruge data som grundlag til at beslutte, hvor vi skal arbejde for at få folk til erstatte de korte bilture med cyklen, og hvor optimering af de offentlige transportmuligheder kan aflaste vejene i myldretiden.

Alt sammen tiltag der i sidste ende kan nedbringe CO₂-belastningen og understøtte kommunens bæredygtige strategi med grøn mobilitet.

Ved vi for eksempel hvor og hvornår bilture på under 5 kILOMETER bliver kørt, kan vi arbejde målrettet mod at få folk på disse ruter til at erstatte bilen med cyklen.

Viden skaber handlekraft og handlekraft skaber viden

Med den nødvendige baggrundsviden om borgernes mobilitetsmønstre kan man sætte ind lige præcis dér, hvor skoen trykker. Men mindst lige så vigtigt er det at følge op på de tiltag, der realiseres.

Enkel visualisering af udviklingen og effekten af tiltagene i Green Dash giver ny, konkret viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Dermed er det også muligt at måle tiltag inden for grøn mobilitet op imod den overordnede politiske agenda for grøn omstilling.

Det gør det nemt både at måle og rapportere helt transparent på udviklingen i trafikken over tid.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan skabe en grøn mobilitetsplan, der kan realisere DK2020 og kommunernes bæredygtige ambitioner?

Læs mere om Green Dash her.

Kontakt

Michael Knørr Skov
Senior Market Director
Society and Utilities, Denmark

Tel: +45 56 40 27 81