Klimasikring I Randers

06.10.2022

Randers Kommune har underskrevet kontrakt med COWI Danmark som totalrådgiver på en indledende fase i realiseringen af et omfattende infrastrukturprojekt, der under overskriften ”Klimabroen” bl.a. skal beskytte byen mod oversvømmelser og samtidig åbne for etablering af et nyt bolig- og erhvervsområde på havnen. 

”Vi har haft et fremragende samarbejde med Randers Kommune gennem mange år, men det ændrer ikke ved, at hvert udbud er en ny eksamen. Denne gang var vi oppe imod fire andre bydere, og vi trak bl.a. opgaven hjem ved at score topkarakter for vores løsningsbeskrivelse.” 

Det fortæller Michael Grøne Andersson, Business Development Director i COWI Transport Infrastructure. Han oplyser, at det konkrete projekt skal sikre, at kommunen kommer tættere på at kunne prissætte den såkaldte klimabroforbindelse, der er et vigtigt projekt for udviklingen af Randers by og indgår i et omfattende infrastrukturprojekt i området. 

”Vi skal bl.a. levere en teknisk og miljømæssig beskrivelse af anlægsprojektet, som den efterfølgende miljøkonsekvensvurdering (VVM) og myndighedsbehandling kan bygge på. Dermed får Randers Kommune et solidt grundlag til den videre beslutings- og myndighedsproces frem mod den endelige projektering og opførelse af Klimabroen med tilhørende vejanlæg,” siger han. 

Billede: Randers Kommune

Modtræk mod klimaforandringerne 

Klimabroen kommer til at bestå af en dæmning over det nordlige havnebassin, en bro over det sydlige Randers Fjord/Gudenå-forløb og opkobling til vejnettet nord og syd for fjorden – og er kommunens svar på to store udfordringer: 

For det første er den eksisterende Randersbro flaskehals for trafikken på tværs af fjorden, hvilket påvirker vejnettet i Randers by og skaber forsinkelser for trafikanterne. For det andet er byen truet af oversvømmelser fra skybrud og stormfloder, som forværres i disse år på grund af klimaforandringerne. Samtidig vil den nye forbindelse over fjorden gøre det muligt at etablere et nyt bolig- og erhvervsområde på havnen, hvor der i dag er tung industri. 

Klimasikring af Randers by 

Ifølge Mikkel Færgemand, der i tæt samarbejde med Keld Schumann varetager projektledelsen på opgaven, kommer COWI med en rubust projektorganisation med indsigt i de lokale udfordringer og kompetencer på de mangefacetterede fagområder inden for bl.a. trafik, vand, veje og broer, som indgår i projektet. Som en del af opgaven skal COWI blandt meget andet foretage undersøgelser af geoteknik, vand-, strømnings- og sedimentforhold samt trafikanalyser. 

”Trafikanalyserne bliver basis for udformningen af fremtidige vejkryds, mens de geotekniske undersøgelser sætter retning for design og fundering af de kommende vejstrækninger samt den dæmning med tilhørende sluse, der skal opføres. Vi skal derudover analysere vand-, strømnings- og sedimentforhold, og kortlægge stormflodsdata og regnhændelser. Resultaterne herfra skal sikre høj vandkvalitet og gode rekreative forhold bag dæmningen. Det opdæmmende vandområde skal endvidere fungere som et reservoir for overskydende vand i situationer med høj vandstand i fjorden og store regnmængder – og dermed klimasikre Randers by,” slutter Mikkel Færgemand.

Kontakt

Michael Grøne Andersson
Business Development Director
Transport Infrastructure, Denmark

Tel: +45 56406721

Kontakt

Mikkel Færgemand
Project manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56401890