NY RAPPORT: DANMARKS KYSTNATUR ALVORLIGT TRUET

06.02.2022

Havvandsstigninger udgør en markant, overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

Sådan lyder det blandt andet i konklusionen på analysen af HAVVANDSSTIGNINGERNES BETYDNING FOR KYSTNATUREN som COWI og Syddansk Universitets forskere i klimaændringer og biodiversitet har udarbejdet med støtte fra 15. Juni Fonden, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Fond.

Forskerteamet har undersøgt, hvordan stigninger i havvandet vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultatet peger på en markant forandring af det danske kystlandska

b og et stort tab af natur og biodiversitet.

En stor del af de mange sjældne fugle, dyr og planter, som findes på strandengene langs de danske kyster, er alvorligt truet af udryddelse. I takt med at havvandet stiger som følge af klimaforandringer vil over halvdelen af de nuværende strandenge blive permanent oversvømmet. Strandengene og andre kystnære naturtyper er levesteder for sjældne fugle, padder, planter med mere som. risikerer at forsvinde fra Danmark i løbet af de kommende 50-100 år. Især de i forvejen sjældne fuglearter, padder og hvirvelløse dyr går en hård fremtid i møde, når der bliver mangel på ynglevandhuller og fødesøgningsområder.

Torben Ebbensgaard, biolog og projektchef i COWI og leder af forskningsprojektet siger:

”For det meste taler man om de udfordringer, klimaforandringerne giver for os mennesker, vores byer og infrastruktur. I denne her nye nationale analyse fokuserer vi på, hvordan klimaforandringerne kommer til at påvirke naturen og biodiversiteten i vores kystlandskab. Og det er desværre ikke godt nyt.”

”Klimakrisen vil forværre biodiversitetskrisen. Der mangler i forvejen plads og velegnede levesteder til de sårbare, sjældne arter, og når kystnaturen gradvist forsvinder på havets bund, har den ingen steder at flytte sig hen på grund af infrastruktur, diger og anden udnyttelse af arealerne,” siger han.

Flere oversvømmelser

Effekten af ekstremhændelser, som eksempelvis stormflod, vil påvirke en langt større del af kystnaturen end de områder, som bliver permanent oversvømmede af den gradvise havspejlsstigning. Blandt andet viser beregningerne, at cirka en tredjedel af den beskyttede natur, Natura 2000 områderne og de internationalt beskyttede habitatnaturtyper vil blive ramt af oversvømmelser med saltvand mindst hvert 10. år.

Ekstremhændelser vil især oversvømme særligt store arealer af værdifuld og beskyttet natur især i Limfjordsområdet, men også store og vigtige kystområder omkring Sjælland, Møn og Lolland-Falster i f.eks. Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

”Strandenge trives ved oversvømmelser og den dynamik, som vandet, saltet og erosionen bibringer, men for langt de fleste organismer er salt giftigt. Alene derfor vil gentagne oversvømmelser være en reel fare for flora og fauna i de ferske naturområder,” siger Torben Ebbensgaard. Eksempelvis kan salt i småsøer være ødelæggende for mange arter af insekter, vadefugle og truede paddearter.

Strandengene har også en vigtig funktion i form af nærings- og CO₂ optagelse, og tabet af strandenge vil derfor føre til en væsentlig øget næringsbelastning af de kystnære farvande og øget CO₂ udledning.

Analysen er gennemført for Danmark, men resultaterne vil i stort omfang kunne overføres til vore nabolande. ”Fremtidsscenarierne klarlægger en udvikling, som også vil gælde andre lande, men konsekvenserne bliver særlig markante i Danmark, fordi vi huser en meget betragtelig del af Europas strandengsnatur, som er hjem for et væld af unikke og sårbare dyre-, fugle- og plantearter” siger Torben Ebbensgaard.

Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fond.

Rapportens analyser og konklusioner vil blive fremlagt gennem artikler og på danske og internationale konferencer i den kommende tid.

Besøg også projektets hjemmeside eller find rapporten her.

BAGGRUND

Sådan har man gjort

Forskergruppen baserer deres opsigtsvækkende konklusioner på en omfattende landsdækkende oversvømmelsesmodellering og GIS-analyse. Her er effekten af havvandsstigninger på den sårbare og truede natur og biodiversitet analyseret ved brug af eksisterende naturdata indsamlet i bl.a. det nationale naturovervågningsprogram NOVANA, kommunernes naturkortlægning og data fra Atlas Flora Danica, Landbrugsstyrelsens arealdata for hele landet samt arealanvendelsesdata for byer. sommerhusområder og skov.

Fremskrivningerne er foretaget med afsæt i klimamodellerne fra Det Internationale Klimapanel og baseret på IPCC-scenarium 8,5. COWI/SDU har taget udgangspunkt i årstallene 2070 og 2120 for at vise det gradvise tab, som sker over tid.

Med indregnede variationer i landhævning forudses middelhavvandsspejlet i 2070 at være steget med gennemsnitligt 48 cm og i 2120 steget med 98 cm. Dertil vil der være væsentlige lokale forskelle pga. erosion, sedimentation m.m. Stigningen i vandstanden betyder også en øget frekvens af oversvømmelser relateret til stormflod i forhold til i dag.

De klimafremkaldte stigninger i havvandsstanden vil fortsætte også efter 2120. Det internationale klimapanel IPCC forudser havspejlsstigninger på op til 2-5 m i løbet af de næste 200-300 år.

Udvalgte konklusioner fra rapporten:

  • Havvandsstigninger, forårsaget af klimaforandringer, udgør en markant, overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark.
  • Naturen i 76 af Danmarks 98 kommuner påvirkes direkte af havvandsstigningerne.
  • I løbet af de næste 100 år vil Danmark opleve et arealmæssigt stort tab af sjælden natur med unikke levesteder for sjældne fugle, padder og planter. Disse vil forsvinde permanent under havets overflade
  • Omkring 32.500 ha natur, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, vil forsvinde permanent inden 2120. Især strandenge og de ferske søer vil rammes hårdt. Tabet af strandeng vil især ske i en række nord-og vestjyske kommuner samt i Vordingborg Kommune.
  • Tabet på mindst 52 % af Danmarks areal af strandenge (15500 ha) vurderes at være særligt problematisk, fordi Danmark rummer 79% af Europas samlede areal af strandeng i den kontinentale, biogeografiske zone.
  • Hermed tabes levesteder for internationalt truede og beskyttede arter af planter, fugle og dyr.
  • Store ikoniske strandengsområder som Nyord ved Møn, Saltholm i Øresund og Tipperne ved Ringkøbing Fjord vil forsvinde helt.
  • En væsentlig del af levestederne for en række sjældne arter af padder, ynglefugle og planter vil forsvinde. Eksempelvis vil omkring halvdelen af yngleområderne for f.eks. dværg-terne, hav-terne, split-terne, engryle, klyde, skestork, hjejle, strandtudse og grønbroget tudse forsvinde permanent inden 2120.
  • Den lysåbne natur i Natura 2000-områderne vil blive reduceret med 21.000 ha svarende til 14 % af det samlede areal af Danmarks bedste lysåbne natur i kystkommunerne og 7,3 % af den lysåbne habitatnatur i hele Danmark.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018