Foto: By og Havn

Nyt beslutningsgrundlag om havnetunnel i hovedstaden

21.08.2020

En ny transportrute øst om Danmarks hovedstad skal løse trafikale flaskehalse, mindske støj og luftforurening og sikre bedre regional adgang til både gamle og nye bydele. Resultatet af to års forundersøgelser og trafikanalyser peger på flere mulige scenarier.

København har vokseværk, og det betyder flere beboere, øget trafik og at nye bydele skyder op. En ny rute, øst om byen og via vandet har længe været i spil, som svar på, hvordan byen kan udvikles og fremtidssikres til gavn for borgere og virksomheder. I 2017 blev Transport- og Boligministeriet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab derfor enige om at iværksætte en forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København.

Forundersøgelsen udgør det faglige grundlag for den politiske drøftelse og en eventuel principbeslutning om projektet, der forventes færdigt i 2035. Som rådgivere har COWIs rolle været at se på muligheder og konsekvenser for teknik, miljø, trafik, omkostninger og samfundsøkonomi, siger projekt direktør Stephen Slot Odgaard fra COWI:

”Det har været en kompleks og spændende opgave, fordi der er mange faktorer at tage i betragtning, og det er i sidste ende nogle beslutninger, som får betydning for både byens borgere og for hele hovedstadsområdets kommercielle sammenhængskraft de næste 100 år.”

GRUNDIG VIDEN FØR STOR BESLUTNING

Det drejer sig om en cirka 10 km lang forbindelse fra Nordhavn til Amager. Ringvejen kan etableres enten som sænketunnel, nedgravet tunnel eller boret tunnel og via en af to mulige korridorer over land. Resultatet af forundersøgelsen afklarer konsekvenserne af de forskellige alternativer i forhold til påvirkning af de lokale omgivelser – både undervejs i anlægsfasen og når ruten er taget i brug. 

Med Vejdirektoratet som opdragsgiver har COWI udarbejdet trafik- og miljøundersøgelser om anlæg og finansiering af en østlig ringvej og set på de trafikale effekter af den nye transportkorridor, der vil forbinder Helsingørmotorvejen med enten Øresundsmotorvejen eller Amagermotorvejen.
Desuden har vi for Københavns Kommune set på, hvordan en trafiksanering af Københavns indre by kan skabe nye gaderum og få flere bilister til at benytte ringvejen.

PLANER FOR FREMTIDEN

Den samlede forundersøgelse, som også rummer trafikale beregninger og analyser af borgernes betalingsvillighed offentliggøres nu i en sammenfattende rapport. Den blev fremlagt for Folketingets Økonomiudvalg august 2020 og er tilgængelig via Vejdirektoratets hjemmeside.

Dermed er realiseringen af havnetunnel, nye metrolinjer og fremtidssikret udvikling af København bragt et skridt nærmere. Forundersøgelsen er nu videregivet til politisk drøftelse og beslutning, og blandt de springende punkter er spørgsmålet om brugerbetaling og om, hvilke af de undersøgte transportkorridorer øst om København, man vælger at realisere.

Etableringen af den østlige ringvej hænger tæt sammen med planerne om etableringen af en helt ny ø, Lynetteholm øst for København og udviklingen af Refshaleøen, samt den tilhørende udvidelse af metronettet. Hvis Østlig Ringvej etableres, kan en del af opfyldningen af Lynetteholm blandt andet ske med jord fra tunneludgravningen, lyder det i den rapport, som sammenfatter forundersøgelserne.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018