Photo: Aarhus Vand

Vand er kernen i bæredygtig byudvikling

03.06.2021

Mere end 2200 eksperter fra 94 lande deltager lige nu i den digitale World Water Congress 2021. COWI er blandt deltagerne og med til at sponsorere konferencen om verdens mest dyrebare naturressource.

Vand betyder liv, og i en klimaforandret fremtid vil adgang, distribution og håndtering af vandressourcerne blive endnu mere afgørende, end det er i dag. Levedygtige og bæredygtige byer over hele kloden har brug for ordentlig sanitet, kloakering og ren vandforsyning. Mere end to tredjedele af verdens befolkning forventes at bo i byområder inden 2050. Det gør behovet for innovative og bæredygtige løsninger presserende.

Det viser sig blandt andet ved, at den globale vandefterspørgsel er steget med 600 procent i løbet af de sidste 100 år, og ifølge FN's Verdens vandudviklingsrapport fra 2018 vil næsten seks milliarder mennesker mangle rent vand inden 2050. Nogle investorer kalder vand for ’det blå guld’, og vand er centralt for en bæredygtig byplanlægning både i Danmark og rundt om i verden, påpeger Carsten Fjorback fra COWIs afdeling for Vand og Natur.

”Der er behov for en mere holistisk tilgang til investeringer i vand- og klimatilpasning. Det forbedrer livskvaliteten i byerne og er helt centralt for udviklingen af bæredygtige byer,” siger Carsten Fjorback.
Han er en af de 2200 eksperter fra 94 lande, der lige nu deltager i den digitale, globale vandkongres. Kongressen er organiseret af den uafhængige organisation International Water Association og favner seks overordnede temaer: vandforsyningsledelse; spildevandsrensning og ressourcegenopretning; drikkevand og drikkevand; byplanlægning og drift; kommunikation og partnerskaber; vandressourcer og storskala vandforvaltning med vægt på intelligente og teknologiske vandløsninger i byudvikling.

GODE, DANSKE ERFARINGER

"Vi kan se, at danske virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsvirksomheder og kommuner har stor erfaring på området og tilbyder konkrete løsninger, der kan hjælpe med at løse de enorme udfordringer, du ser i vandområdet, både i Danmark og globalt," siger Carsten Fjorback.

Sammen med Kristian Brunmark fra Aarhus Vand er han udvalgt til at holde en præsentation om udviklingen af bydelen NYE i Aarhus. Her er bæredygtighed og ’levedygtighed’ altafgørende i form af en visionær vand- og klimastyring med mere natur, biodiversitet og vand i bymiljøet. Og regnvand anses for en ressource, der opsamles og genbruges til toiletskylning og tøjvask i hele byen.

I den moderne Aarhusforstad NYE er genanvendelse af regnvand en af mange løsninger, der sikrer mere bæredygtig vandforbrug, og det har været integreret i planlægningen af området lige fra projektets tidlige faser.

DET VARME EMNE

En anden COWI-repræsentant på den internationale konference er Maria Magdalena Estevez fra Aquateam COWI. I sin poster-præsentation deler hun noget af den nyeste indsigt i brugen af fosfor, der genvindes fra slam fra rensningsanlæg.

”Det her er et meget varmt emne, for fosfor er afgørende for foder- og fødevareproduktion, og de naturlige reserver er ved at nedbrydes,” siger Maria Magdalena Estevez.

Aquateam COWI har undersøgt slam fra Oslo, Stavanger og Bergen, hvor renseanlæg bruger forskellige metoder til at udskille fosfor, for at finde ud af, hvor meget der faktisk kan udvindes fra slam til landbruget. Forskningen blev udført i samarbejde med IVAR IKS, Water and Sewerage Authority i Bergen Kommune, og Ullensaker Kommune.

TEKNOLOGISKE LØSNINGER

Tilsammen står det globale forbrug, opbevaring og distribution af vand – og manglen på spildevandsrensning – for 10 procent af den globale drivhusgasemission (GHG), hvilket gør det til en vigtig brik i arbejdet mod at opnå en reel nul-emission. På verdensplan udledes 80 procent af industrielt og kommunalt spildevand ubehandlet i dag.

En af de mange innovative tilgange, der forskes i, handler om, hvordan man fjerner de mange mikroforureninger, der ofte findes i kommunalt spildevand, såsom lægemidler og pesticider. I en undersøgelse foretaget af COWI, Suez Water A/S og Samn Forsyning sammenlignes brugen af flerpunkts-ozonering og integreret aktivt kuladsorption ud fra både et teknisk og økonomisk synspunkt.

”Mikroforurening i spildevand er et voksende problem, og behovet for at kunne fjerne det vokser, ikke kun i Danmark men også globalt set. Derfor er det vigtigt at finde de rigtige tekniske løsninger. Resultater fra både flerpunkts-ozonering og integreret adsorption af aktivt kul viser, at disse tekniske løsninger er interessante at implementere i fuld skala, både med hensyn til fjernelsesgrader og samlede ejeromkostninger,” siger Morten Boel Overgaard Andersen, specialist i COWIs afdeling for Vand og natur.

KOMMER TIL KØBENHAVN

Den digitale, globale vandkongres, er en forløber til #WorldWaterCongress & Exhibition, der finder sted i København i 2022 og beretter om vandsektorens fremskridt i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, SDG nr. 6 (vand og sanitet). Konferencen vil lægge yderligere vægt på vandets rolle i forhold til alle 17 udviklingsmål og på at udforske den kritiske rolle, som teknologi kan spille for at forbedre adgangen til vand og sanitet i lavindkomstlande.

Kontakt

Carsten Fjorback
Technical Director
Water and Nature, West, Denmark

Tel: +45 41764266

Kontakt

COWI employee Gitte Godsk Dargaard

Gitte Godsk Dalgaard
Senior Vice President
Society and Utilities, Denmark

Tel: +45 56408290