LCA

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA sammenstiller og evaluerer alle input og output samt potentielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (fx en bygning) i hele dets livscyklus, dvs. fra udvinding af råmaterialer til endelig bortskaffelse. Dette kaldes ofte for ’vugge-til-grav’.

Hvad bruges LCA til? 

I en livscyklusanalyse opgøres en bred vifte af miljøbelastninger, og man kan dermed dokumentere produktet eller systemets miljøprofil. Resultatet sikrer desuden et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra. LCA kan blandt andet anvendes ved:

Eco-design af produkter og services

Hvad er de miljømæssige konsekvenser, når du vælger forskellige materialer eller løsningsmodeller?

Udpegning af indsatsområder

Hvordan påvirker dit produkt eller service miljøet i hele sin livscyklus? Ved at identificere de områder, hvor miljøbelastningen er størst, kan du prioritere miljøindsatsen og sætte ind med miljøforbedrende tiltag der hvor du kan opnå den største effekt.

Kommunikation om bæredygtighed

En LCA er et velegnet redskab til at dokumentere de grønne indsatser i din interne såvel som eksterne kommunikation. Indsamling af LCA data kan desuden danne grundlag for diverse miljøcertificeringer.

Grønne forretningsmodeller og cirkulær økonomi

LCA kan bruges til at vurdere, i hvor høj grad nye forretningsmodeller og modeller for cirkulær økonomi er bæredygtige på kort eller lang sigt.

 

Udover at LCA kan bruges til at identificere potentialer for miljøforbedringer i forhold til produkter og services, kan LCA anvendes som beslutningsstøtte både politisk og industrielt.

Juster resultater